zak W dniu 26 listopada 2018 roku Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, nadała dr inż. Krzysztofowi Żakowi – adiunktowi z Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego.

Osiągnięcie naukowe przedstawione komisji habilitacyjnej przez dr inż. Krzysztofa Żaka składało się z powiązanego tematycznie cyklu 17 publikacji (znajdujących się w bazie JCR), dotyczących oceny topografii powierzchni stali utwardzonej do około 60 HRC po toczeniu, szlifowaniu oraz nagniataniu i zatytułowanego „Wytwarzanie funkcjonalnych topografii powierzchni części ze stopowej stali utwardzonej przez toczenie, szlifowanie i nagniatanie”.

Dr inż. Krzysztof Żak jest również autorem lub współautorem (z wyłączeniem publikacji zgłoszonych, jako cykl publikacji powiązanych tematycznie) 36 artykułów wydanych w czasopismach znajdujących się w bazie JCR oraz 4 publikacji współautorskich w recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w bazie Scopus lub Web of Science. Dorobek można uzupełnić o referaty w materiałach konferencyjnych, które nie znajdują się w bazie Scopus lub Web of Science, a były zaprezentowane na 12 konferencjach naukowych (w tym 8 międzynarodowych). Krzysztof Żak ukończył studia w 2003 roku na Wydziale Mechanicznym na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Politechniki Opolskiej uzyskując stopień magistra inżyniera, w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, a stopień doktora nadała mu 20.06.2008 r. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Wpływ materiału ostrza na przebieg procesu skrawania żeliwa sferoidalnego o strukturze perlityczno-ferrytycznej. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Wit Grzesik.

Pan dr inż. Krzysztof Żak czynnie angażuje się w promocję Politechniki Opolskiej w ramach współpracy (patronatu) polegającej na sprawowaniu m.in. opieki naukowo-dydaktycznej nad klasami o kierunku: technik mechanik w Technikum Mechanicznym w Raciborzu. Był również kierownikiem w projekcie finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego nt. Rozwój innowacyjnych metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego stanowiska laboratoryjnego do szybkiego prototypowania na Politechnice Opolskiej oraz wykonawcą w projektach finansowanych przez NCBiR i projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.