Na podstawie Regulaminu - Rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie pn. „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, wprowadzonego zarządzeniem nr 47 z dnia 13 sierpnia 2019r. ogłasza się nabór na "Kurs spawania blach spoinami pachwinowymi metodami 111,135".

czytaj więcej