Pocica A 2019 11 21 871523 października 2019 r. w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych dr inż. Annie Pocicy w oparciu o ocenę dorobku naukowego w postaci powiązanego tematycznie cyklu publikacji pt. „Historia spajania na ziemiach polskich do 1939 r.” Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk z Instytutu Spawalnictwa, prof. dr hab. inż. Wojciech Kapturkiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dr hab. Miron Urbaniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Komisji habilitacyjnej przewodniczył prof. Marek Jabłonowski z Uniwersytetu Warszawskiego, a sekretarzem był dr hab. Zbigniew Tucholski z Instytutu Historii Nauki. Komisję jako członkowie uzupełniali dr hab. Michał Kopczyński z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Bolesław Orłowski z IHN PAN w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego na podstawie uchwały Rady Naukowej IHN PAN został nadany p. Annie Pocicy 7.11.2019 r.

Dorobek naukowy p. Anny Pocicy charakteryzuje się dwoma zasadniczymi nurtami: technicznym oraz historyczno-technicznym, który zawiera pionierskie w Polsce badania nad historią spawalnictwa, szczególnie w latach międzywojennych II Rzeczypospolitej. W kręgu dociekań pierwszego nurtu znalazły się zagadnienia związane z elektrodami nietopliwymi do spawania w osłonie gazów, modyfikacją powierzchni metodami spawalniczymi, a także badaniami złączy otrzymanych w wyniku zgrzewania wybuchowego. W drugim nurcie przedstawiono w ujęciu historycznym metody spajania, ich specyfikę, parametry, urządzenia, materiały dodatkowe oraz możliwości zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu polskich inżynierów i techników w rozwój spawania, szczególnie w okresie międzywojennym, kiedy nastąpił znaczący postęp w tej dziedzinie. Dr hab. inż. Anna Pocica jest autorką i współautorką 120 publikacji, w tym 2 samodzielnych monografii i rozdziału w monografii zbiorowej. Brała udział w 35 konferencjach krajowych i międzynarodowych, uczestniczyła w 6 projektach finansowanych przez KBN i NCN, w jednym z nich jako kierownik projektu. Współorganizowała 14 krajowych i międzynarodowych konferencji, a także siedmiokrotnie międzynarodowe sympozjum dotyczące badań materiałowych. Za swoją działalność naukową otrzymała dwie nagrody indywidualne J.M. Rektora Politechniki Opolskiej, nagrodę za osiągnięcia dydaktyczne, nagrodę specjalną Sekretarza Naukowego PAN oraz medale KEN i St. Olszewskiego.

Od 2006 r. była członkiem Rady Programowej Przeglądu Spawalnictwa, a od grudnia 2011 r. jest członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowej Rady Programowej tego czasopisma. Od 20 lat aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, najpierw jako sekretarz Zarządu Głównego, następnie jego członek, a od 2017 r. jako wiceprezes Towarzystwa. Równocześnie była członkiem Komisji Odlewnictwa PAN i Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN.

W Politechnice Opolskiej pełniła obowiązki kierownika katedry, brała udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia, a obecnie jest przedstawicielem Wydziału Mechanicznego w Radzie Bibliotecznej Politechniki Opolskiej.

Oprócz działalności naukowej i organizacyjnej szczególnie istotna w karierze zawodowej dr hab. inż. Anny Pocicy jest działalność dydaktyczna. Prowadziła lub aktualnie prowadzi zajęcia z inżynierii materiałowej dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki na wielu kierunkach kształcenia. Dotychczas była promotorem 47 prac dyplomowych w tym 11 prac magisterskich. Jedna z prowadzonych prac została wyróżniona w finale IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP.

Pozazawodowe zainteresowania Pani Anny Pocicy to językoznawstwo i felinologia.