Niezwykle miło nam poinformować, że pod koniec 2019r. dwóch pracowników Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej - Wydziału Mechanicznego, otrzymało stopień doktora habilitowanego.

20 września 2019r. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej nadała Pani dr inż. Iwonie Kłosok – Bazan tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Inżynieryjno – Technicznych, w zakresie dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka. Oceny dorobku naukowego, w tym monografii pod tytułem: „Modelowanie efektywności wód geotermalnych” dokonała komisja w składzie: Przewodniczący prof. dr hab. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej; Recenzenci: dr hab. inż. Joanna Jeż Walkowiak z Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Marian Granops z Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. PŚ. z Politechniki Śląskiej; Sekretarz dr hab. inż. Joanna Kalka, prof. PŚ. z Politechniki Śląskiej; Członkowie: prof. dr hab. inż. Beata Cwalina z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Dorota Papciak, prof. PRz. z Politechniki Rzeszowskiej.

Dr hab. inż. Iwona Kłosok – Bazan związana jest z Politechniką Opolską od 1994 r. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje problemy technologiczne uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Obecnie prowadzi zajęcia dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Mechanicznego na kierunkach kształcenia Inżynieria Środowiska, Energetyka i Mechanika i Budowa Maszyn.

13 listopada 2019 Decyzją Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Pan dr inż. Tomasz Olszowski uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Inżynieryjno-Technicznych w zakresie dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka. Na osiągnięcie naukowe składa się monografia i cztery związane tematycznie publikacje pod wspólnym tytułem: „Zmienność stężenia masowego PM 10 w warunkach opadu atmosferycznego”.

Dr hab. inż. Tomasz Olszowski w latach 2001 i 2003 uczestniczył w pracach związanych z organizacją cyklicznej konferencji branżowej pt. Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych organizowanej przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu. W latach 2010 – 2011 był członkiem komitetu organizacyjnego III i IV Warsztatów Doktorantów Politechniki Opolskiej, a w latach 2011-2015 członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszeniu Specjalistów Ochrony Środowiska. Obecnie od 2011r jest członkiem komitetu organizacyjnego cyklicznej polsko-czeskiej konferencji: Metrologia-Ekologia-Dydaktyka (MED), Od 2012 r. jest członkiem komitetu organizacyjnego cyklicznej Środkowoeuropejskiej Konferencji „Chemical Substances in Environment-ECOpole. Od 2009 roku jest członkiem Towarzystwa Chemii i Inżynierii Ekologicznej. Od 2016r jest członkiem Czech Aerosol Society (CAS). Od 2016r. jest członkiem European Aerosol Assembly (EAA).

Ponadto dr hab. inż. Tomasz Olszowski wykazuje się wysokim dorobkiem publikacyjnym. Jest autorem wielu publikacji naukowych w języku obcym. Poza działalnością naukową Pan Tomasz Olszowski jest bardzo dobrym dydaktykiem.