kurekZ chwilą wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Politechniki Opolskiej Senat przejął kompetencje Rad Wydziału w zakresie awansów naukowych. I tak w dniu 18 grudnia Senat Politechniki Opolskiej na podstawie opinii komisji habilitacyjnej przyjął drugą w swojej historii uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i jednocześnie pierwszą w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Na mocy uchwały Senatu stopień doktora habilitowanego uzyskała Pani dr inż. Marta Kurek.

 

Najważniejszym osiągnięciem naukowym Pani Marty Kurek stanowiącym podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, a uzyskanym po otrzymaniu stopnia doktora nauk technicznych, był monotematyczny cykl publikacji związanych z trwałością zmęczeniową materiałów konstrukcyjnych w złożonym stanie naprężenia z uwzględnieniem kąta orientacji płaszczyzny krytycznej. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: prof. Tadeusz Smolnicki z Politechniki Wrocławskiej, prof. Jerzy Okrajni z Politechniki Śląskiej oraz prof. Janusz Sempruch z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Pani dr hab. inż. Marta Kurek związana jest z Politechniką Opolską od 2004 roku, kiedy to podjęła studia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. Jej dotychczasowy dorobek publikacyjny to blisko 80 prac, w skład których wchodzą 3 monografie oraz 13 artykułów w czasopismach naukowych wyróżnionych w Journal Citation Reports.

W latach 2011-2013, będąc jeszcze doktorantką, Pani Marta Kurek kierowała projektem badawczym z kategorii PRELUDIUM finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Uwzględnienie nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych na zginanie i skręcanie przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej”. Była również wykonawcą w dwóch grantach OPUS, a obecnie jest kierownikiem grantu SONATA pt. „Trwałość zmęczeniowa materiałów konstrukcyjnych przy różnych kątach orientacji płaszczyzny krytycznej”.

Wartym uwagi jest również fakt, iż ubiegając się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, Pani Marta Kurek równocześnie była promotorem pomocniczym Pani mgr inż. Eweliny Böhm, której Senat, biorąc pod uwagę obronę rozprawy doktorskiej pt. „Model kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych z uwzględnieniem sekwencji cykli obciążeń”, nadał w dn. 22.01.2020 r. stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Pani mgr inż. Ewelina Böhm jest pierwszą osobą, której stopień doktora został nadany przez Senat.

Obu Paniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!