26 lutego na Wydziale Mechanicznym odbyło się uroczyste zakończenie kursu spawacza oraz wręczanie studentom certyfikatów i książeczek spawacza.

 Gratulacje z podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz certyfikaty i książeczki spawacza, przyszli inżynierowie, otrzymali z rąk prof. Janusza Pospolity dziekana Wydziału Mechanicznego, dr inż. Jacka Wydrycha prodziekana ds. dydaktyki, dr hab. inż. Joanny Małeckiej oraz Jana Tomasiewicza Profesja Sp. z o.o.

 Program kursu przygotowuje uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego spawacza blach spoinami pachwinowymi metodą 111 (MMA) i/lub 135 (MAG). Jest zgodny z aktualnymi wytycznymi w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Nowo nabyte umiejętności studenci będą mogli rozwinąć na nowej specjalności „Spawalnictwo”na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Kurs został zorganizowany w ramach projektu pn. „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych jest projektem, którego celem głównym jest wzrost jakości kształcenia oraz zarządzania w Politechnice Opolskiej poprzez wdrożenie zintegrowanego programu rozwoju uczelni.

WM spawalnictwo 2020 02 26 1856

 źródło: Wiadomości Uczelniane