Na Wydziale Mechanicznym odbyła się pierwsza obrona online. Dodatkowo była ona przeprowadzona w języku angielskim, ponieważ przystąpił do niej student z Indii – pan Niraj Somani, obecnie już absolwent kierunku mechanical engineering.

Drugim kierunkiem na Wydziale Mechanicznym, na którym zajęcia prowadzone są w języku angielskim jest Environmental Engineering. Na tym kierunku pierwsze obrony odbyły się już rok temu, ale jeszcze w tradycyjnej formie.

Prodziekan ds. dydaktyki dr inż. Jacek Wydrych jako przewodniczący rozpoczął spotkanie i przywitał studenta oraz poinformował go o szczegółach związanych z przeprowadzeniem obrony w formie zdalnej. Następnie student szczegółowo omówił główne tezy pracy i przystąpił do egzaminu dyplomowego. Student wykazał bardzo dobre przygotowanie do egzaminu, dlatego na koniec komisja mogła wystawić z egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobrą.

Temat pracy: Brief study about FSW (Friction Stir Welding) for connect aluminum metals.
Promotor: dr Dariusz Andrzejewski
Recenzent: dr hab. Mariusz Prażmowski

obrona eng