Dr inż. Waldemar Matlachowski urodził się 2 stycznia 1937 r. w Różanymstoku (obecne woj. podlaskie). W 1943 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Grajewie, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, gdzie w 1954 r. zdał egzamin maturalny. W tym samym roku dr inż. W. Matlachowski podjął studia dzienne na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie wybrał specjalność: Budowa maszyn hutniczych. 1 lipca 1960 r. uzyskał tytuł mgr inż. mechanik hutniczy. Pracę rozpoczął zaraz po ukończeniu studiów, w 1959 r., w walcowni blach w Gliwicach, a rok później zaczął pracować jako konstruktor w firmie Biprohut, gdzie pracował do 1967 r. W tym samym roku podjął również pracę w Celpie. Natomiast pracę na naszej uczelni podjął 1 października 1969 r., najpierw na stanowisku wykładowcy, a w latach 1983-1990 adiunkta w Zakładzie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym. W międzyczasie, w latach 1974-1980, realizował pracę doktorską pt. „Polaryzacja odkształceń nieodwracalnych w materiałach niejednorodnych”. Promotorem pracy dra inż. Waldemara Matlachowskiego był ś.p. prof. Leon Jamroz z Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. Obrona doktoratu odbyła się 4 czerwca 1980 r. Od 1 października 1990 r. dr inż. Waldemar Matlachowski objął stanowisko starszego wykładowcy, na którym pracował do 30 września 2002 r. Z początkiem tego samego roku przeszedł na emeryturę.

Dr inż. Waldemar Matlachowski otrzymał w 1981 r. odznakę Zasłużony Opolszczyźnie, a w 1990 r. Złoty Krzyż Zasługi. Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Z dziejów „Solidarności”…

„Od września 1980 r. był członkiem „Solidarności”, od października 1980 r. członkiem Komitetu Założycielskiego, natomiast od listopada 1980 r. do 13 grudnia 1981 r. pełnił funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy WSI w Opolu. Był stałym przedstawicielem do kontaktów KZ z Zarządem Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego. W latach 1980-1989 współorganizował spotkania KIK. 25 maja 1981 r. z ramienia KZ przy WSI w Opolu poparł demonstrację studenckiego KOWzP, na której domagano się uwolnienia więzionych działaczy KPN i ułaskawienia braci Kowalczyków. Organizował strajki na WSI podczas ogólnopolskich protestów, np. w III 1981 (strajk bydgoski). W VII 1981 był delegatem na I WZD Regionu Śląska Opolskiego, przewodniczącym Komisji Wyborczej ZR; współorganizatorem struktur związkowych na terenie Opola, np. „S” Oświaty, w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego. Od 24 listopada do 9 grudnia 1981 r. był członkiem KS podczas najdłuższego na Opolszczyźnie strajku okupacyjnego, zainicjowanego przez NZS WSI.

Od 13 grudnia 1981 r. do 16 stycznia 1982 r. Matlachowski był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Opolu, a od 18 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia Nysie. W latach 1982-1989 kolportował ulotki (…).

W latach 1989-1990 był członkiem KO, zaangażowany w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie wyborów 4 VI 1989 (członek komisji wyborczej). Od maja 1989 r. do września 2002 r. był członkiem zarządu KZ „S”; w latach 1989-1992 był przewodniczącym Komisji Interwencyjnej przy ZR „S” Śląska Opolskiego. W 1990 r. był delegatem na III WZD Regionu Śląska Opolskiego.” (źródło: Antoni Maziarz, Encyklopedia Solidarności)