W dniu 14 października 2013 r. o godz.1200 w sali B 325 przy ul.Mikołajczyka 5 odbędzie się zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających dla obsadzenia 1 mandatu w Radzie Wydziału Mechanicznego w grupie pracowników dydaktycznych nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Mechanicznym.

Uprawnieni do wzięcia udziału w zebraniu są pracownicy wymienionej grupy posiadający czynne prawo wyborcze.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z Regulaminem wyborczym, w przypadku braku kworum, przedstawiciel WKW może zarządzić przeprowadzenie wyborów bez wymaganego kworum.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Włodzimierz Będkowski