Termin zajęć

STUDENCI WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Informuję, że na wniosek Samorządu Studenckiego, termin trzecich śródsemestralnych zajęć bezpośrednich na studiach niestacjonarnych dla studentów uczących się j.angielskiego zdalnie w systemie e-learning, ustalono na dzień 14 grudnia 2013r.

Prodziekan ds. dydaktyki
dr inż. Krystian Czernek

Szkolenia BHP dla studentów I-go roku (WM)

Terminy szkoleń BHP dla studentów I-go roku (WM)
Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I-go roku
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO:

STUDIA STACJONARNE: 

 • 21.11.2013 r. (czwartek), budynek Wydz. Mechanicznego, sala B-222:
  godz. 10.05 – 11.45 – kierunki: ENG, MiBM, MTR (grupa wykładowa 2)
  godz. 11.55 – 13.35 – kierunki: ICHiP, IŚ
  godz. 13.45 – 15.25 – kierunki: ENG, MiBM, MTR (grupa wykładowa 1)

STUDIA NIESTACJONARNE: 

 • 17.11.2013 r. (niedziela), budynek Wydz. Mechanicznego, sala B-222:
  godz. 10.05 – 11.45 – kierunki: ENG, MiBM, MTR

Obowiązkowe szkolenie BHP będzie prowadzone przez Pana mgr Marcina Pustułę – specjalistę ds. BHP. Na koniec pierwszego semestru udział w szkoleniu prowadzący potwierdza zaliczeniem w karcie okresowych osiągnięć studenta i indeksie. Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach lub posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP u innego pracodawcy.

Decyzję o zwolnieniu ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie!

Dzień Rektorski

Informujemy, że Pani Prorektor ds. dydaktyki dr hab. inż Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO ogłasza 31 października 2013 r. dniem rektorskim.

Eko-innowacje

Pragniemy poinformować, iż do dnia 05.11.2013r. (do godziny 15:00) potrwa rekrutacja uczestników do udziału w projekcie pn.: "Eko - innowacje. Synergia nauki i biznesu".

Pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni Politechniki Opolskiej (legitymujący się stopniem naukowym minimum dr) zakwalifikowani do udziału w projekcie, wezmą udział m.in. w następujących wsparciach:

 • sześciomiesięcznych stażach w przedsiębiorstwach krajowych i przedsiębiorstwach zagranicznych (w dwuosobowych zespołach - każdy uczestnik stażu otrzymuje dodatek stażowy) w okresie kwiecień 2014r. - wrzesień 2014r.,
 • dwudniowym seminarium szkoleniowym,
 • trwających jeden semestr akademicki specjalistycznych szkoleniach językowych (język angielski lub język niemiecki),
 • trzydniowej zagranicznej wizycie studyjnej, do jednego z regionów kraju UE, celem poznania przedsiębiorstw, w których będą odbywały się staże oraz zapoznania się z działalnością wydziałów uczelni ukierunkowanych na innowacje i z dobrymi praktykami w zakresie współpracy nauka – biznes.

Czytaj więcej...

Opolski Festiwal Robotów

logo ofrZ przyjemnością informujemy o nadchodzącym spotkaniu organizacyjnym Opolskiego Festiwalu Robotów, które odbędzie się 17 października (czwartek) o godzinie 18:00 w sali Dziekańskiej Wydziału Mechanicznego - A-108.
Osoby chętne do wzięcia udziału w tworzeniu zawodów robotów są bardzo mile widziane. Serdecznie zapraszamy!