Życzenia

2013

Obrona Doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.12.2013 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż.  Aneta STRZAŁKA
pt. „Wpływ parametrów eksploatacyjnych na efektywność sieci grzewczej osiedla Scharnhauser Park”,

Promotorzy:

 • prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH, Politechnika Opolska
 • prof. dsc. Ursula EICKER, Uniwersytet w Stuttgarcie

Recenzenci:  

 • prof. dr hab. inż. Joachim KOZIOŁ, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Norbert SZMOLKE, prof. PO, Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. 

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Projekt współfinansowany z RPO WO 2007-2013

logo EU 60

Wydział Mechaniczny realizuje projekt pt.:

"Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego przez utworzenie na Politechnice Opolskiej laboratorium analiz instrumentalnych w inżynierii środowiska i energetyce"

w ramach którego zostanie utworzone

Laboratorium analiz instrumentalnych w inżynierii środowiska i energetyce.

Laboratorium będzie wykonywało badania jakości paliw i próbek środowiskowych przy wykorzystaniu technik chromotograficznych, analiz elementarnych i termograwimetrii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 "inwestujemy w Twoją przyszłość"

Termin zajęć

STUDENCI WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Informuję, że na wniosek Samorządu Studenckiego, termin trzecich śródsemestralnych zajęć bezpośrednich na studiach niestacjonarnych dla studentów uczących się j.angielskiego zdalnie w systemie e-learning, ustalono na dzień 14 grudnia 2013r.

Prodziekan ds. dydaktyki
dr inż. Krystian Czernek

Szkolenia BHP dla studentów I-go roku (WM)

Terminy szkoleń BHP dla studentów I-go roku (WM)
Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I-go roku
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO:

STUDIA STACJONARNE: 

 • 21.11.2013 r. (czwartek), budynek Wydz. Mechanicznego, sala B-222:
  godz. 10.05 – 11.45 – kierunki: ENG, MiBM, MTR (grupa wykładowa 2)
  godz. 11.55 – 13.35 – kierunki: ICHiP, IŚ
  godz. 13.45 – 15.25 – kierunki: ENG, MiBM, MTR (grupa wykładowa 1)

STUDIA NIESTACJONARNE: 

 • 17.11.2013 r. (niedziela), budynek Wydz. Mechanicznego, sala B-222:
  godz. 10.05 – 11.45 – kierunki: ENG, MiBM, MTR

Obowiązkowe szkolenie BHP będzie prowadzone przez Pana mgr Marcina Pustułę – specjalistę ds. BHP. Na koniec pierwszego semestru udział w szkoleniu prowadzący potwierdza zaliczeniem w karcie okresowych osiągnięć studenta i indeksie. Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach lub posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP u innego pracodawcy.

Decyzję o zwolnieniu ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie!