Dr hab. inż. Jarosław MAMALA, prof. PO powołany do Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W marcu br. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. Maciej Chorowski, powołał stały zespół expertów ds. ewaluacji ex ante przy NCBiR. Dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO uzyskał odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacji w związku z działalnością w zakresie tworzenia polityki publicznej, komercjalizacji, transferu technologii, współpracy nauki i biznesu, własności intelektualnej oraz rynku start-upów.

Zespół 29 osobowy pełni rolę doradczą w zakresie ewaluacji ex ante założeń nowo uruchamianych programów, projektów, wspólnych przedsięwzięć, których inicjatorem lub stroną jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zadaniem Ekspertów z Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy NCBiR, jest ocena projektów instrumentu wsparcia pod kątem komercjalizacji, efektywności wdrożeniowej i/lub doskonałości naukowej.