krolczyk1Dr hab. Grzegorz Królczyk prof. PO z Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji otrzymał prestiżowy grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS. Tematyka badań dotyczy modelowania dynamicznych i wytrzymałościowych zagadnień w procesie precyzyjnego frezowania. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020, a jego budżet to 751 800,00 zł. OPUS to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Skuteczność dofinansowania na badania naukowe w ramach tego konkursu wynosi około 15-25%. Jest więc to konkurs o dużej konkurencyjności, w którym osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, stanowią znaczący udział w ocenie końcowej projektu. Tym razem w konkursie nadesłano 689 zgłoszeń, w tym 179 na panel ST8 dotyczący inżynierii procesów i produkcji, w której ww. projekt był klasyfikowany, a spośród których wyłoniono 46 zwycięskie projekty. Budżet konkursu wyniósł 42,6 mln zł.krolczyk2

Ponadto prof. Królczyk został zaproszony do komitetu redakcyjnego czasopisma Measurement publikowanego przez wydawnictwo Elsevier (https://www.journals.elsevier.com/measurement - IP=2,359). Jest to jedno z najbardziej prestiżowych czasopism metrologicznych na świecie. Współwydawcą czasopisma Measurement jest także organizacja IMEKO, która jest pozarządową federacją zrzeszającą 42 organizacje zajmujące się zaawansowanymi technologiami pomiarowymi. Konfederacja IMECO została założona w 1958 r. i ma status doradczy w UNESCO i UNIDO oraz jest jedną z pięciu federacji w FIACC (Five International Associations Co-ordinating Committee).

Prof. Królczyk w czasopiśmie Measurement obejmie stanowisko Associate Editor. Do zadań prof. Królczyka będzie należało kształtowanie naukowego profilu czasopisma, między innymi poprzez przydzielanie recenzentów do nadesłanych artykułów, ich rekomendowanie do publikacji, współdziałanie w tworzeniu numerów specjalnych oraz dostarczanie informacji na temat różnych strategicznych inicjatyw dotyczących metrologii. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia oraz cieszymy się, iż ciężka praca prof. Grzegorza Królczyka została zauważona i doceniona.