KarolczukPostanowieniem z dnia 30 lipca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda nadał Aleksandrowi Karolczukowi tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Aleksander Karolczuk ukończył studia w 1999 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W ramach programu TEMPUS w roku 1999 studiował za granicą na Division of Mechanical Engineering University of Nottingham (Wielka Brytania), gdzie pod kierunkiem dr R. Brooksa prowadził obliczenia metodą elementów skończonych stanu naprężenia we wzmacnianych włóknami termoplastycznych materiałach kompozytowych. W latach 2002–2008 spędził 10 tygodni w E.N.S.A.M. CER de Bordeaux Laboratoire Matériaux Endommagement Fiabilité et Ingénierie des Procédés oraz w Laboratoire de Mécanique et de Physique des Matériaux, ENSMA, Futuroscope (Francja). Stopień doktora nadała mu w 2003 r. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Płaszczyzny krytyczne w modelach zmęczenia materiałów przy wieloosiowych obciążeniach losowych” w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Mechanika - w roku 2010 Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Nielokalne metody obliczeń zmęczeniowych”.

 

Działalność naukowa profesora Aleksandra Karolczuka związana jest głównie z zagadnieniami dotyczącymi zjawiska zmęczenia materiałów. Tematyka prac obejmuje między innymi: ocenę trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem koncepcji płaszczyzny krytycznej, teoretyczną i doświadczalną analizę składowych stanu naprężenia, kryteria wieloosiowego zmęczenia materiałów, zagadnienia zmęczeniowe elementów spawanych, analizę wpływu gradientu naprężenia na trwałość zmęczeniową, modelowanie zachowania się materiału w zakresie odkształcenia sprężysto-plastycznego przy obciążeniach zmiennych.

Profesor Aleksander Karolczuk jest autorem i współautorem 145 opublikowanych prac naukowych oraz współautorem jednego patentu. Znaczący dorobek naukowy potwierdza osiągnięty indeks Hirscha o wartości 11 oraz 310 cytacji (bez autocytowań).

Znaczącą pozycją w jego dorobku jest książka profesorska pt. „Modelowanie odkształcenia sprężysto-plastycznego w zakresie obciążeń zmęczeniowych”, która dotyczy istotnych problemów związanych z zagadnieniami zmęczenia materiałów w ujęciu silnie akcentującym aspekty modelowania w zakresie odkształcenia sprężysto-plastycznego.

Aleksander Karolczuk za jedno z ważniejszych swoich osiągnięć uważa uzyskanie finasowania trzech projektów naukowo-badawczych. Obecnie realizuje projekt badawczy ogłoszony w konkursie OPUS 13 (projekt nr 2017/25/B/ST8/00684) pt. „Nowatorska adaptacja kryteriów wieloosiowego zmęczenia materiałów w procesie obliczania trwałości zmęczeniowej”.