C H A R A K T E R Y S T Y K A

Transport jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów obejmującym wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii przemieszczania ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Podstawą kształcenia jest nauka o systemach transportowych w ujęciu logistycznym, integrującym technologię przewozów, techniczne środki transportu, infrastrukturę oraz systemy zarządzania. Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Uczą się rozwiązywać problemy w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Poznają metody organizowania nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku transport posiada wiedzę z zakresu modelowania i analizy układów mechanicznych, wykonywania obliczeń przy projektowaniu procesów technologicznych, opisu i przewidywania właściwości eksploatacyjnych urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Ma szczegółowa wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy maszyn, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii naprawy i bezpiecznego użytkowania systemów transportowych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu projektowania części maszyn oraz budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych. Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych jej aspektów, szczególnie w zakresie transportu. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

PERSPEKTYWY i KARIERA Właściwe funkcjonowanie każdej gospodarki uzależnione jest od szeroko pojętego transportu. Naszym priorytetem jest wykształcenie kadr dysponujących niezbędną wiedzą z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, w szczególności z zakresu środków transportu samochodowego i systemów transportu wewnętrznego. Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny. Województwo jest regionem dobrze uprzemysłowionym i charakteryzuje się rozbudowaną strukturą branżową. Do dominujących branż zalicza się: spożywczą, energetyczną, chemiczną, maszynową, metalową i meblarską. Każda z nich opiera swoje funkcjonowanie na nowoczesnym transporcie.