Koła Naukowe

eNeRDżajZeR
Koło działa na Politechnice Opolskiej przy Katedrze Inżynierii Środowiska w ramach specjalności racjonalne gospodarowanie energią od 1997 roku.
Do koła należą zasadniczo studenci inżynierii środowiska oraz rzadziej innych kierunków studiów a opiekunem koła był prof. Roman Ulbrich. Aktualnie funkcję opiekuna pełni dr inż. Mariusz Tańczuk. Członkowie koła zajmują się problemami związanymi z korzystaniem z konwencjonalnych zasobów energii oraz alternatywnymi źródłami energii a także oszczędzaniem energii, audytingiem energetycznym.
W 1998 roku koło wygrało konkurs w ramach stypendium DAAD - 15 studentów przebywało przez okres 2 tygodni na dwóch uczelniach niemieckich w Freibergu i Lipsku. Ponownie w 2001 roku wygrało konkurs DAAD i wyjazd obejmował Wolfsburg, Hanower i Berlin. Celem tych wyjazdów było zapoznanie się z problemami oszczędzania energii oraz dynamiką rozwoju odnawialnych źródeł energii. Koło było też organizatorem krótkich wyjazdów do Czech i Niemiec. Od trzech lat koło jest organizatorem Seminarium kól naukowych pt. Opolskie Dni Oszczędzania Energii i Wykorzystania odnawialnych Źródeł Energii.
W ramach cyklicznie odbywanych spotkań roboczych zajmuje się analizą techniczno-ekonomiczną inwestycji i rozwiązań związanych z wykorzystaniem energii i wdrażaniem alternatywnych źródeł energii, tworzeniem planów energetycznych dla gmin w Regionie. 
Grupa Innowacyjnego Wsparcia Przedsiębiorstw
 Koło Naukowe GIWP działa przy Katedrze Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej na Wydziale Mechanicznym. Jego celem jest rozwijanie umiejętności pracy w grupie, poszerzanie wiedzy oraz zainteresowań członków, twórcze spędzanie czasu. W ubiegłych latach w ramach działalności KN były podejmowane takie przedsięwzięcia jak konstrukcja ergometru kajakarskiego czy składanie drukarki 3D typu MendelMax. Aktualnie członkowie zajmują się budową prototypowego stanowiska wytworzenia energii elektrycznej z wody geotermalnej. W ramach spotkań GIWP są także organizowane wyjazdy – np. do firmy Fontanny z Kamienia w Ciasnej, Zakładu Angra w Kędzierzynie-Koźlu (produkcja szyb giętych i hartowanych) oraz uczestnictwo w Międzynarodowych Targach, np. Automaticon. Członkowie Koła włączyli się także w organizację Opolskiego Festiwalu Robotów 2013. Spotkania Koła Naukowego GIWP odbywają się w poniedziałki o godz. 18.30 w sali MH-117. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Mariusz Rząsa, prof. PO.
Klakson
Koło działa przy Katedrze Pojazdów. Zostało założone w 1971 roku, a rolę opiekuna wzorowo spełniał dr inż. Wacław Hepner. Opiekunem Koła jest dr inż. Ireneusz Hetmańczyk, członkowie Koła są studentami Wydziału Mechanicznego, kierunku: mechanika i budowa maszyn.

Dotychczasowe formy działalności:

 • organizowanie sesji naukowych, przygotowywanie referatów na temat eksploatacji i diagnostyki pojazdów,
 • udział w Ogólnopolskich Sesjach Studenckich Kół Naukowych,
 • publikacje w Zeszytach Naukowych WSI (2 artykuły współautorskie z opiekunami),
 • zwiedzanie zakładów przemysłu motoryzacyjnego,
 • organizowanie obozów naukowych zimowych i letnich,
 • przeprowadzenie kilku jesiennych akcji bezpłatnej regulacji świateł,
 • przeprowadzenie badań drogowych samochodów PF125p, prototypu Nysa 25, prototypu Beskid 106, CC703, CC 903, czego efektem są 2 publikacje w "Motorze",
 • praca w Komisji Technicznej Automobilklubu Opolskiego przy eliminacjach samochodówych mistrzostw Polski,
 • przeprowadzenie, przy wspołpracy z A0, 2 eliminacji z cyklu Kierowca Roku,
 • udział w jazdach oszczędnościowych pojazdów nietypowych,
 • udział w długodystansowych jazdach oszczędnościowych,
 • projektowanie samochodu typu roadster.

Efekty pracy koła to kształcenie praktycznych umiejętności inżynierskich, poznawanie nowoczesnych rozwiazań konstrukcyjnych w technice samochodowej, promocja uczelni, zwiazana z prezentacją Beskida

Kociołek
Studenckie Koło Naukowe KOCIOŁEK zostało założone w 2008 roku przez studentów kierunku Inżynieria Środowiska i działa przy Katedrze Techniki Cieplnej i Aparatury Pomiarowej. Obecnie członkami koła są studenci trzech kierunków Wydziału Mechanicznego: Energetyki, Inżynierii Środowiska oraz Mechatroniki. Obecnie Zarząd Koła tworzą: Przewodniczący – Wojciech Hojeński, Z-ca przewodniczącego i Skarbnik - Michał Kłos, Sekretarz Kamila Gumieniak.
Opiekunem Koła jest dr inż. Robert Junga.
Koło zostało założone w celu rozwoju zainteresowań naukowych oraz realizacji wspólnych celów jej członków. Podstawowym celem SKN Kociołek jest zdobywanie i rozwój umiejętności oraz wiedzy niezbędnej w projektowaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń z szeroko pojętej dziedziny energetyki. Najnowszym projektem realizowanym przez studentów koła jest "Instalacja dobadania wysokociśnieniowych dysz wtrysku wody do wieży pełnego odparowania spalin z pieca obrotowego". Wykonano projekt, instalację oraz AKPiA, obecnie układ jest na etapie testów przed końcowym wdrożeniem. Instalacja powstaje przy czynnym udziale cementowni Górażdże CEMENT S.A., a jej uruchomienie ma przynieść zakładowi szereg korzyści technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych, m.in. eliminację nieszczelności związanych z montażem uszczelniaczy w dyszach, oszczędności w zużyciu paliw związane z ewentualnymi postojami pieców oraz ograniczenie emisji pyłu do atmosfery. Oprócz wymienionej instalacji, studenci realizują grupowo lub indywidualnie zadania związane z optymalizacją kotłów do spalania paliw stałych. Ciekawym pomysłem są również badania naukowe związane z waloryzacją termiczną różnych rodzajów biomasy.
Kontener

Studenckie Koło Naukowe "KONTENER" powstało w kwietniu 2004 roku. Działa przy Katedrze Inżynierii Środowiska. Zrzesza studentów kierunku Inżynieria Środowiska zainteresowanych gospodarką odpadami zarówno przemysłowymi jak i komunalnymi. Opiekunem naukowym jest dr inż. Marta Bożym a przewodniczącą Kamila Zalejska. W 2013 roku wznowiono działalność Koła. „KONTENER” działa przy Katedrze Inżynierii Środowiska. Zrzesza studentów zainteresowanych gospodarką odpadami, zarówno przemysłowymi jak i komunalnymi. W ramach działalności Koła członkowie wraz z opiekunem naukowym wykonują badania odpadów oraz rozwiązują problemy związane z gospodarką odpadami. Liczne wyjazdy studyjne do zakładów komunalnych, zakładów przemysłowych, na składowiska opadów czy oczyszczalnie ścieków, mają na celu przybliżenie studentom problematyki zagospodarowania odpadów w warunkach rzeczywistych. Dodatkowo studenci prowadzą prace badawcze, których wyniki mogą być prezentowane na sesjach naukowych.

SKN „ProCAEnt” działa od czerwca 2008 roku przy Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Opiekunem Koła jest dr inż. Włodzimierz Będkowski. Główne cele działalności organizacji skupiają się wokół pogłębiania i poszerzenia wiedzy z zakresu toku studiów i zainteresowań technicznych członków koła. Profil naukowy SKN obejmuje w szczególności zagadnienia związane z projektowaniem, budową, badaniem i eksploatacją urządzeń mechanicznych i mechatronicznych, z uwzględnieniem najnowszych technik cyfrowych w szeroko pojętym wspomaganiu prac inżynierskich CAD/CAM/CAE. Wymienione cele działalności realizowane m.in. są poprzez: uczestnictwo w warsztatach naukowo-dydaktycznych, udział studentów w badaniach naukowych, regularne spotkania organizacyjne i koleżeńskie o charakterze edukacyjnym, w tym także w odczytach i dyskusjach akademickich. SKN zajmuje się również promocją wiedzy i umiejętności technicznych wśród studentów wszystkich kierunków przez organizację warsztatów, seminariów, wycieczek edukacyjnych oraz praktyk studenckich.

Aktualny skład Zarządu:
 • Dorian Lachowicz – Prezes
 • Bartłomiej Grabczyński – Zastępca Prezesa
 • Damian Kotysz - Sekretarz
Koło powołano do życia 5.10.1978 r. (tak zapisano w Kronice Koła), a inicjatorem tego przedsięwzięcia była grupa studentów studiujących na specjalności maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego. Działalność swą Koło rozpoczęło przy ówczesnym Zakładzie Techniki Cieplnej i Aparatury Chemicznej, a pierwszym i przez wiele kolejnych lat opiekunem naukowym Koła był prof. dr hab. inż. Leon Troniewski. Od 1995 r. Koło zorganizowane jest przy Katedrze Inżynierii Procesowej i zrzesza w swych szeregach studentów kierunków studiów: inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska oraz mechanika i budowa maszyn, w szczególności studentów kształcących się na specjalnościach maszyny, urządzenia przemysłowe i ochrony środowiska, oraz procesy i urządzenia w inżynierii środowiska. W okresie 2001-2011 opiekę naukową sprawował dr hab. inż. Gabriel Filipczak, prof. PO, natomiast od 01.10.2015 opiekunem Koła jest dr inż. Małgorzata Płaczek.
Zasadniczy zakres działalności Koła związany jest z rozwojem interaktywnych metod dydaktyki, z udziałem członków Koła w pracach naukowych rodzimej Katedry oraz z uczestnictwem studentów w seminariach, konferencjach i wystawach, związanych z krzewieniem postępu w dziedzinie inżynierii i aparatury procesowej. Koło organizuje także seminaria własne, szczególnie na temat szeroko rozumianej współpracy uczelni z przemysłem. W trakcie swej działalnosci Koło organizowało koleżeńskie kursy programowania i obsługi minikomputerow (m. in. WANG, PC/IBM). Członkowie Koła brali udział w wielu szkoleniach i obozach naukowych, uczestnicząc w pracach na rzecz rozwoju przemysłu (lnstytut Ciężkiej Syntezy Or­ganicznej w Blachowni, "Azoty" w Kędzierzynie-Koźlu, "Famak" w Kluczborku, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, "Metalchem" w Opolu). Swą wiedzą członkowie Koła mogli podzielić się ze swymi kolegami z innych uczelni podczas seminariów studenckich koł naukowych. Członkowie Koła uczestniczyli także w spektakularnych imprezach o randze światowej, chociażby jak dwukrotnie w wystawie ACHEMA (Kongres Aparatury Procesowej, Biotechnologicznej i Ochrony Środowiska) we Frankfurcie n. Menem, systematycznie odwiedzają krajowe wystawy o charakterze międzynarodowym, jak np. Targi Poznańskie - POLEKO, POLAGRA. Cyklicznie organizowane są wycieczki do zakładów pracy wzbogacające praktyczną wiedzę o zawodzie inżyniera, jak również seminaria naukowe z udziałem pracowników Katedry Inżynierii Procesowej, a dotyczące nowoczesnych technologii w inżynierii procesowej
Technolog
Koło działa przy Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji od 1997 roku. W ramach dotychczasowej działalności członkowie koła wraz z opiekunem dr. inż. Tadeuszem Hoszowskim zrealzowali szereg zadań i wyjazdów szkoleniowych, jak np. seminarium naukowe mt. Współczesnego oprzyrządowania narzędziowego i przedmiotowego, wyjazdy szkolenowe do firmy DOLFAMEX w Jeleniej Górze, BELOIT w Cieplicach Zdroju, ISKRA w Kielcach oraz cykliczne szkolenia w firmie narzędziowej w SANDVIK BAILDONIT SA w Katowicach.