English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
eNeRDżajZeR
Koło działa na Politechnice Opolskiej przy Katedrze Inżynierii Środowiska w ramach specjalności racjonalne gospodarowanie energią od 1997 roku.
Do koła należą zasadniczo studenci inżynierii środowiska oraz rzadziej innych kierunków studiów a opiekunem koła był prof. Roman Ulbrich. Aktualnie funkcję opiekuna pełni dr inż. Mariusz Tańczuk. Członkowie koła zajmują się problemami związanymi z korzystaniem z konwencjonalnych zasobów energii oraz alternatywnymi źródłami energii a także oszczędzaniem energii, audytingiem energetycznym.
W 1998 roku koło wygrało konkurs w ramach stypendium DAAD - 15 studentów przebywało przez okres 2 tygodni na dwóch uczelniach niemieckich w Freibergu i Lipsku. Ponownie w 2001 roku wygrało konkurs DAAD i wyjazd obejmował Wolfsburg, Hanower i Berlin. Celem tych wyjazdów było zapoznanie się z problemami oszczędzania energii oraz dynamiką rozwoju odnawialnych źródeł energii. Koło było też organizatorem krótkich wyjazdów do Czech i Niemiec. Od trzech lat koło jest organizatorem Seminarium kól naukowych pt. Opolskie Dni Oszczędzania Energii i Wykorzystania odnawialnych Źródeł Energii.
W ramach cyklicznie odbywanych spotkań roboczych zajmuje się analizą techniczno-ekonomiczną inwestycji i rozwiązań związanych z wykorzystaniem energii i wdrażaniem alternatywnych źródeł energii, tworzeniem planów energetycznych dla gmin w Regionie. 
Grupa Innowacyjnego Wsparcia Przedsiębiorstw
 Koło Naukowe GIWP działa przy Katedrze Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej na Wydziale Mechanicznym. Jego celem jest rozwijanie umiejętności pracy w grupie, poszerzanie wiedzy oraz zainteresowań członków, twórcze spędzanie czasu. W ubiegłych latach w ramach działalności KN były podejmowane takie przedsięwzięcia jak konstrukcja ergometru kajakarskiego czy składanie drukarki 3D typu MendelMax. Aktualnie członkowie zajmują się budową prototypowego stanowiska wytworzenia energii elektrycznej z wody geotermalnej. W ramach spotkań GIWP są także organizowane wyjazdy – np. do firmy Fontanny z Kamienia w Ciasnej, Zakładu Angra w Kędzierzynie-Koźlu (produkcja szyb giętych i hartowanych) oraz uczestnictwo w Międzynarodowych Targach, np. Automaticon. Członkowie Koła włączyli się także w organizację Opolskiego Festiwalu Robotów 2013. Spotkania Koła Naukowego GIWP odbywają się w poniedziałki o godz. 18.30 w sali MH-117. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Mariusz Rząsa, prof. PO.
Klakson

Studenckie Koło Naukowe KLAKSON działa przy Katedrze Pojazdów od 1971 roku, a rolę opiekuna wzorowo spełniał dr inż. Wacław Hepner. Obecnie opiekunem Koła jest dr inż. Ireneusz Hetmańczyk, członkowie Koła są studentami Wydziału Mechanicznego, kierunku: mechanika i budowa maszyn.

Dotychczasowe formy działalności Koła:

 • organizowanie sesji naukowych, przygotowywanie referatów na temat eksploatacji i diagnostyki pojazdów,
 • udział w Ogólnopolskich Sesjach Studenckich Kół Naukowych,
 • zwiedzanie zakładów przemysłu motoryzacyjnego,
 • przeprowadzenie kilku jesiennych akcji bezpłatnej regulacji świateł,
 • przeprowadzenie badań drogowych samochodów, czego efektem były dwie publikacje w tygodniku Motor,
 • praca w Komisji Technicznej Automobilklubu Opolskiego przy eliminacjach samochodowych mistrzostw Polski,
 • przeprowadzenie, przy współpracy z Automobilklubem Opolskim, dwóch eliminacji z cyklu Kierowca Roku,
 • udział w jazdach oszczędnościowych pojazdów nietypowych,
 • udział w długodystansowych jazdach oszczędnościowych,
 • projektowanie samochodu typu roadster,
 • pomoc przy organizacji konkursu Zielony Kierowca organizowanego przez PZMOT Opole,
 • współpraca z torem wyścigowym Tor Silesia Ring w Kamieniu Śląskim,
 • budowa ultralekkiego bolidu elektrycznego.

Efekty pracy koła to kształcenie praktycznych umiejętności inżynierskich, poznawanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych w technice samochodowej i promocja uczelni.

Studenckie Koło Naukowe KOCIOŁEK zostało założone w 2008 roku przez studentów kierunku Inżynieria Środowiska i działa przy Katedrze Techniki Cieplnej i Aparatury Pomiarowej. Obecnie członkami koła są studenci trzech kierunków Wydziału Mechanicznego: Energetyki, Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Obecnie opiekunem koła jest dr inż. Sławomir Pochwała.
Koło zostało założone w celu rozwoju zainteresowań naukowych oraz realizacji wspólnych celów jej członków. Podstawowym celem SKN Kociołek jest zdobywanie i rozwój umiejętności oraz wiedzy niezbędnej w projektowaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń z szeroko pojętej dziedziny energetyki. Najnowszym projektem realizowanym przez studentów koła jest „Projekt stanowiska do badania chłodnicy oleju transformatorowego”. Wykonano projekt, obecnie układ jest na etapie wykonania modelu. Instalacja powstaje przy czynnym udziale firmy GEA Technika Cieplna Sp. z o.o.Na przedmiotowym stanowisku wyznaczać będzie można sprawność przedmiotowej chłodnicy, jak również przeprowadzać jej modyfikacje np. wymianę łopatek wentylatora, a co za tym idzie sprawdzać jak się zmieni jej wydajność po modyfikacjach.

Ponadto uczestnicy koła naukowego biorą udział w budowie stanowiska, którego głównym elementem jest pompa ciepła powietrze - woda. Na stanowisku będzie można wyznaczyć straty ciśnień na typowych elementach instalacji centralnego ogrzewania oraz spadki temperatur w przewodach wykonanych z różnych materiałów dostarczonych przez firmę SANHA. Oprócz wymienionej instalacji, studenci realizują grupowo lub indywidualnie zadania związane z optymalizacją kotłów do spalania paliw stałych.

Kontener

Studenckie Koło Naukowe "KONTENER" powstało w kwietniu 2004 roku. Działa przy Katedrze Inżynierii Środowiska na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Zrzesza studentów zainteresowanych zgłębianiem wiedzy na temat gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Członkowie SKN „KONTENER” zajmują się głównie problemem zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz przemysłowych. Podczas licznych wyjazdów studyjnych członkowie Koła mogą zapoznać się z działalnością zakładów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. Poza tym organizowane są wyjazdy studyjne do oczyszczalni ścieków, mające na celu poznanie różnych metod przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych. Podczas wyjazdów studyjnych członkowie SKN „KONTENER” mają możliwość pobrania próbek odpadów do badań. Badania wykonują samodzielnie, pod okiem opiekuna Koła, w laboratoriach Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej. Wyniki analiz pozwalają na ocenę wpływu tych odpadów na środowisko. Poza tym członkowie Koła nabywają nowych umiejętności, dzięki praktycznemu wykorzystaniu metod analitycznych, stosowanych do oceny jakości odpadów. Uczą się także interpretacji uzyskanych wyników, co może być przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Opiekunem naukowym jest dr inż. Marta Bożym, a przewodniczącą mgr inż. Kamila Mizerna.

SKN „ProCAEnt” działa od czerwca 2008 roku przy Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Opiekunem Koła jest dr inż. M. Kowalski. Główne cele działalności organizacji skupiają się wokół pogłębiania i poszerzenia wiedzy z zakresu toku studiów i zainteresowań technicznych członków koła. Profil naukowy SKN obejmuje w szczególności zagadnienia związane z projektowaniem, budową, badaniem i eksploatacją urządzeń mechanicznych i mechatronicznych, z uwzględnieniem najnowszych technik cyfrowych w szeroko pojętym wspomaganiu prac inżynierskich CAD/CAM/CAE. Wymienione cele działalności realizowane m.in. są poprzez: uczestnictwo w warsztatach naukowo-dydaktycznych, udział studentów w badaniach naukowych, regularne spotkania organizacyjne i koleżeńskie o charakterze edukacyjnym, w tym także w odczytach i dyskusjach akademickich. SKN zajmuje się również promocją wiedzy i umiejętności technicznych wśród studentów wszystkich kierunków przez organizację warsztatów, seminariów, wycieczek edukacyjnych oraz praktyk studenckich.


Studenckie Koło Naukowe „Skruber” powstało w 1978 roku i działa przy Katedrze Inżynierii Procesowej.  Opiekunem Koła jest dr inż. Małgorzata Płaczek. Zrzesza w swych szeregach studentów kształcących się głównie na kierunkach inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska oraz mechanika i budowa maszyn (o specjalności maszyny i urządzenia przemysłowe). Głównym celem działalności koła jest stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju zainteresowań naukowych studentów dotyczących poznania procesów i aparatów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu, nowoczesnych technologii w inżynierii chemicznej i procesowej oraz ochronie środowiska.

SKN „Skruber” to otwarta platforma, stworzona dla studentów z pasją oraz nieustanną chęcią rozwoju, którzy chcą uzupełniać teoretyczną wiedzę o praktyczne umiejętności, wybiegając poza ramy programu studiów tak by stać się konkurencyjnymi na rynku pracy. W wymiarze społecznym Koło jest miejscem służącym integrowaniu środowiska studenckiego, sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów, współpracy i cennych przyjaźni.

Członkowie Koła przede wszystkim rozwijają własne zainteresowania, gdyż stawiamy na interdyscyplinarność. Cel ten realizujemy poprzez udział w seminariach, szkoleniach, organizowanych na uczelni oraz poza jej murami. Studenci zrzeszeni w kole biorą udział w licznych konferencjach, seminariach naukowo-technicznych a także targach (wystawach) aparatury procesowej, biotechnologicznej i ochrony środowiska, także za granicą. Popularyzują i upowszechniają naukę w regionie biorąc wraz z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Katedry Inżynierii Procesowej czynny udział w licznych wydarzeniach popularno-naukowych organizowanych z inicjatywy uczelni oraz Wydziału Mechanicznego.

Organizujemy również od wielu lat wyjazdy naukowo-dydaktyczne, odwiedzając wiodące przedsiębiorstwa w regionie. Daje to możliwość poszerzenia wiedzy nie tylko o umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych towarzyszących realizowanym w odwiedzanych zakładach procesom produkcyjnym ale także poszerzenia wiedzy odnośnie zagadnień związanych z ochroną środowiska (uzdatnianie wody na potrzeby produkcji, oczyszczanie wytworzonych ścieków, zagospodarowanie odpadów itp.). To także szansa poznania technologii wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami zarządu czy z pracownikami poszczególnych zakładów pozwala Studentom pozyskać cenne informacje odnośnie problemów i potrzeb działających na rynku przedsiębiorstw, oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników oraz realnych perspektyw zatrudnienia.


Studenckie Koło Naukowe TECHNOLOG działa przy Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji od 1997 roku. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Marian Bartoszuk. Główne cele działalności organizacji skupiają się wokół pogłębiania i poszerzenia wiedzy z zakresu toku studiów i zainteresowań technicznych członków koła.
Profil naukowy koła TECHNOLOG obejmuje w szczególności zagadnienia związane z projektowaniem procesów technologicznych, programowaniem technologicznych maszyn CNC, optymalizacją obróbki, energooszczędnymi strategiami obróbki, oraz szeroko pojętym komputerowym wspomaganiu prac inżyniera technologa.

W ramach dotychczasowej działalności członkowie koła zrealizowali szereg zadań i wyjazdów szkoleniowo-edukacyjnych, jak np. seminarium naukowe poświęcone nowościom narzędziowym firmy Sandvik Coromant, zrealizowane w firmie narzędziowej w SANDVIK BAILDONIT SA w Katowicach, wyjazdy szkoleniowe do firmy RAFAMET w Kuźni Raciborskiej, czy do firm KOMET-URPOL oraz OERLIKON BALZERS COATING w Kędzierzynie-Koźlu. Cykliczne spotkania oraz systematyczna praca nad realizowanymi projektami pozwala na doskonalenie kompetencji inżynierskich członków koła.