English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

POROZUMIENIE O ORGANIZACJĘ PRAKTYK U PRZEDSIĘBIORCY

Uwaga:
Porozumienie o organizację praktyki należy przedłożyć do podpisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie wydruku dwustronnego. Uprasza się o kompletne i czytelne wypełniane ujętych w tym porozumieniu danych.

  1. Zgodnie z informacjami zawartymi w porozumieniu o organizację praktyk u Przedsiębiorcy (§ 4, ust. 3), student odbywający praktykę na drodze porozumienia z Przedsiębiorcą zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki.
  2. Akceptacja (podpisanie) porozumienia ze strony uczelni (Wydziału Mechanicznego) wymaga udokumentowania przez studenta posiadania ubezpieczenia NNW na ten okres

Wykaz opiekunów uprawnionych do zaliczania praktyk studenckich (kierunkowych i dyplomowych