English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

C H A R A K T E R Y S T Y K A

Inżynieria chemiczna i procesowa jest działem wiedzy, a zarazem techniki zajmującym się procesami, w których ulegają zmianie skład oraz właściwości substancji - cieczy i ich mieszanin, gazów, ciał stałych oraz rozmaitych układów zawierających te fazy (jednorodnych i niejednorodnych).

Domeną inżynierii chemicznej i procesowej jest opis procesów, w których zachodzą ww. przemiany. Stanowi to podstawę projektowania, właściwej eksploatacji, a także optymalizacji i sterowania instalacjami produkcyjnymi w wielu dziedzinach przemysłu.

Inżynieria chemiczna i procesowa mimo że powstała stosunkowo dawno, jest dziedziną ciągle rozwijającą się i obejmuje swymi zainteresowaniami nowe dziedziny jak np. biotechnologię i nanotechnologię. Inżynieria chemiczna i procesowa nie zajmuje się opracowywaniem receptur tzn. koncepcjami chemicznymi procesów - zajmuje się tym chemia i technologia chemiczna - lecz zajmuje się problemami technicznymi realizacji procesów przemiany substancji (podgrzewanie, chłodzenie, skraplanie, krystalizacja, wrzenie, odparowanie, suszenie, destylacja, itp.)

PROFIL ABSOLWENTA, UMIEJĘTNOŚCI

Specjalista z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej dzięki wszechstronnemu przygotowaniu technicznemu i znajomości metod opisu różnych procesów, jest bardzo przydatnym pracownikiem dla bardzo wielu gałęzi przemysłu.

Należy oczekiwać, że w najbliższych latach zgodnie ze „Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego”, będzie rosło zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, co będzie związane z rozwojem przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, rozwojem systemów ochrony środowiska, a także restrukturyzacją na Opolszczyźnie przemysłu koksowniczego, chemicznego, cementowego oraz rosnącym zapotrzebowaniem na aparaturę procesową.

ZATRUDNIENIE, DALSZE KSZTAŁCENIE

 • Przemysł chemiczny i pokrewne:
  • karbochemiczny
  • petrochemiczny
  • farmaceutyczny, kosmetyczny
  • tworzyw sztucznych
 • Przemysł spożywczy i przechowalnictwo rolno-spożywcze
 • Energetyka
 • Przemysł wydobywczy i przetwórczy
 • Przemysł cementowy
 • Inżynieria i ochrona środowiska
 • Zakłady wytwórcze aparatury przemysłowej