English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

INŻYNIERIA I APARATURA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
www.iapp.po.opole.pl

 rozmiar9  ulotka new

Jednostka prowadząca:
Wydział Mechaniczny,
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Jaki przedmiot warto zdać na maturze? 
Język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka.

Predyspozycje:
Preferowani są kandydaci o zainteresowaniach technicznych i umiejętnościach analitycznych oraz wiedzą z zakresu matematyki, informatyki i nauk fizyko-chemicznych. Kandydat powinien również posiadać umiejętność rozwiązywania problemów i być zorientowany na poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się oraz na pracę w grupie.

Kariera
ulotka2 W wielu regionach kraju można zaobserwować braki kadrowe z dziedziny inżynierii i aparatury procesów przemysłowych i w najbliższych latach należy oczekiwać wzrostu popytu na specjalistów w tym zakresie. Podyktowane to jest faktem, że następuje dynamiczny rozwój wielu przedsiębiorstw i firm z branż zajmujących się przetwarzaniem i utrwalaniem substancji z wykorzystaniem różnorodnej aparatury przemysłowej. Sprawia to, że wzrasta także zainteresowanie specjalistami posiadającymi umiejętności stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z ogólnie pojętą inżynierią i aparaturą procesów przemysłowych. Obecnie poszukuje się specjalistów posiadających zarówno wiedzę jak i umiejętności w zakresie projektowania oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń, m.in. dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, rolno-spożywczego, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, a także chłodnictwa i klimatyzacji. Niniejszy kierunek studiów zapewni wykształcenie kadr dysponujących niezbędną wiedzą z zakresu projektowania i automatyzacji jednostkowych operacji mechanicznych, cieplnych i dyfuzyjnych wykorzystywanych w procesach przemysłowych oraz umiejętnościami wykorzystania narzędzi informatycznych do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych typowych elementów aparatury przemysłowej. Absolwenci tego kierunku studiów znajdą pracę w biurach i pracowniach projektowych, przemyśle chemicznym i spożywczym, zakładach produkcji aparatury przemysłowej, przemyśle cementowym i koksownictwie, ciepłownictwie i energetyce, a także w wielu innych branżach, w których niezbędna jest wiedza w zakresie inżynierii i aparatury przemysłowej.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) oraz 8 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym). Studia te kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na różnych kierunkach studiach technicznych drugiego stopnia (magisterskich).

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in. matematyka, fizyka i chemia, mechanika płynów i termodynamika procesowa, natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu: geometrii i grafiki inżynierskiej, opisu operacji mechanicznych, cieplnych i dyfuzyjnych wykorzystywanych w procesach przemysłowych, doboru tworzyw i materiałów stosowanych w budowie aparatury przemysłowej, przebiegu procesów technologicznych i umiejętności ich modelowania, budowy i konstrukcji aparatury, projektowania inżynierskiego procesów i aparatów przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych, chłodnictwa, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, technik pozyskiwania energii, procesów termicznych oraz zasad wykorzystania energii konwencjonalnej i odnawialnej. Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Warunkiem uruchomienia określonej formy danego kierunku studiów jest zakwalifikowanie się wymaganej liczby kandydatów.