English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Ciekawość zasad działania urządzeń technicznych związanych z energetyką przemysłową, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, kreatywność techniczną, nastawienie
na poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Zainteresowanie oddziaływaniem przemysłu na środowisko, dążenie do zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju, umysł ścisły, a jednocześnie otwarty na poznawanie nowości w energetyce
i inżynierii środowiska.

KARIERA

Właściwe funkcjonowanie każdej gospodarki uzależnione jest od szeroko pojętej energetyki, dlatego priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Dynamiczny rozwój kraju związany jest z globalnymwzrostem zapotrzebowanie na energię, w tym energię cieplną, pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych, jak i odnawialnych.

Niezależnie od opracowywanych scenariuszy rozwoju gospodarczego popyt na energię
w najbliższych latach będzie systematycznie wzrastać, natomiast może różnić się dynamiką rozwoju. Opolszczyznę wyróżnia przy tym duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny,
a w strategię rozwoju regionu dość mocno wpisany jest scenariusz rozwoju energetyki, czemu sprzyja funkcjonowanie w naszym regionie dużych przedsiębiorstw energetycznych. Należy pamiętać, że rozwój energetyki, a szczególnie energetyki cieplnej jest bardzo mocno związany z inżynierią środowiska.

Absolwent kierunku energetyka i inżynieria środowiska posiada wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przemysłem i dystrybucją energii. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii szczególnie energetyki cieplnej i ciepłownictwa. Jest specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent kierunku energetyka i inżynieria środowiska to specjalista od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią czy gospodarki odpadami – kształtujący i umacniający związek ze środowiskiem, pracujący w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukujący najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Absolwenci kierunku energetyka i inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Specjalność: energetyka cieplna (S, NS)

Absolwent tej specjalności, dzięki posiadanej wiedzy jest bardzo dobrze przygotowany
do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach energetycznych, szczególnie związanych
z wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej. Posiadana przez niego wiedza oraz umiejętności pozwalają na zajmowanie stanowisk kierowniczych w ciepłownictwie przemysłowym oraz komunalnym. Może pracować także w samorządach i zarządach nieruchomości, szczególnie w działach odpowiedzialnych za racjonalizację wykorzystania energii cieplnej.
Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Specjalność: inżynieria środowiska (S, NS)

Absolwent specjalności inżynieria środowiska posiada niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej w szeroko pojętej ochronie środowiska. Pozyskany zasób wiedzy inżynierskiej pozwala na skuteczne wykorzystywanie rozwiązań technicznych
i technologicznych w racjonalnym korzystaniu ze środowiska naturalnego. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ograniczaniu negatywnych skutków oddziaływania przedsiębiorstw na otoczenie, Wie, jakie należy zastosować rozwiązania inżynierskie,
aby z
achować środowisko przyrodnicze w stanie równowagi, nie zakłócać jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania. W przypadku dewastacji środowiska naturalnego potrafi wskazać sposoby odwrócenia jej skutków.

Absolwent specjalności inżynieria środowiska znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach i samorządach na stanowiskach, na których pożądana jest wiedza, związana ze zrównoważonym wykorzystywaniem środowiska naturalnego.