English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Od dnia 26.05.1997r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.

Natomiast od dnia 30.01.2012r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika.

Przebieg czynności związanych z realizacją przewodu doktorskiego zawiera procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Mechanicznym.

Od 1 października 2018 r. zgodnie z przepisem art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni (wydziałów) do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych stały się uprawnieniami uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

W zakresie uprawnień do nadawania stopni zmianie uległa także klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, której nowy kształt określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1818; dalej: UPSWiN). Jeżeli nadanie stopnia następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., to stopień nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wyżej wymienionego rozporządzenia. Czytaj regulamin.

Rok 2020

Data nadania stopnia

Pracownik/Doktorant


Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 09.09.2020 r.

Dr inż. Jacek Tomasiak


„Ocena efektywności techniczno- ekonomicznej wybranego procesu cieplnego za pomocą analizy wielokryterialnej”

Inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. 
Jerzy Duda,
Politechnika Opolska

i dr inż. Marek Wasilewski
(promotor pomocniczy)

16.12.2020 r.

Dr inż. Szymon Kołodziej


„Wpływ sposobu sterowania napełnienia na sprawność silnika spalinowego”

Inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Jarosław Mamala Politechnika Opolska

i dr inż. Grzegorz Ligus (promotor pomocniczy)

 

Rok 2019

Data obrony

Pracownik/Doktorant

Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 11.12.2019r.

Dr inż. Ewelina Böhm

Model kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych z uwzględnieniem sekwencji cykli obciążeń”

Inżynieria mechaniczna

prof.  dr hab. inż. 
Tadeusz Łagoda,
Politechnika Opolska

i dr inż. Marta Kurek
(promotor pomocniczy)

27.09.2019r.

Dr inż. Roman Chudy

Badanie energochłonności sekwencyjnych procesów obróbki części maszyn”

Inżynieria mechaniczna

prof. dr hab. inż. Wit Grzesik Politechnika Opolska

24.09.2019r.

Dr inż. Janusz Lewandowski

„Wpływ zginania ze skręcaniem oraz obróbki cieplnej na rozwój pęknięć zmęczeniowych w spoinach pachwinowych”

Inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Dariusz Rozumek Politechnika Opolska

24.09.2019r.

Dr inż. Piotr Mróz

„Wpływ algorytmu sterowania na charakterystyki pneumatyczno-hydraulicznej jednostki napędowej”

Inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. 
Sebastian Brol, Politechnika Opolska

11.07.2019r.

Dr inż. Marta Bogda-Chudy

„Badania charakterystyk par tribologicznych: superstopy lotnicze- węglik spiekany i ceramika wiskerowa”

Inżynieria mechaniczna

 dr hab. inż. 
Piotr Niesłony,
Politechnika Opolska

i dr hab. inż. Joanna Małecka
(promotor pomocniczy)

18.06.2019r.

Dr inż. Karolina Skoczkowska

„Analiza ruchu wypełnienia mondyspersyjnego w aparacie bębnowym”

Inżynieria mechaniczna

prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich, Politechnika Opolska

14.06.2019r.

Dr inż. Agnieszka Łagoda

„Analiza wytrzymałościowa wybranych połączeń w protetyce stomatologicznej”

Inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. 
Adam Niesłony, Politechnika Opolska

15.04.2019r.

Dr inż. Nikodem Wróbel

„Metrologiczne i eksploatacyjne charakterystyki połączeń nierozłącznych stosowanych w samochodowych układach klimatyzacyjnych”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. Grzegorz Królczyk, Politechnika Opolska

ROK 2018

 

Data obrony

Pracownik/Doktorant

Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

04.07.2018r.

Dr inż. Sebastian Kamiński

„Trwałość zmęczeniowa stalowych elementów poddawanych śrutowaniu strumieniowemu”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA

Politechnika Opolska

05.02.2018r.

Dr inż. Artur DZIURA

Trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych przy skróconych testach wibracyjnych

Mechanika

Dr hab. inż. 
Adam Niesłony, prof. PO
Politechnika Opolska

 

ROK 2017

Data obrony Pracownik/Doktorant
(nr…)
Temat rozprawy Dyscyplina Promotor

29.11.2017 r.

Dr inż. Leszek GOMÓŁKA
(nr 133)

„Ocena oleju silnikowego
w eksploatacji”

Budowa i eksploatacja maszyn

Dr hab. inż. 
Andrzej Augustynowicz, prof. PO
Politechnika Opolska

15.11.2017 r

Dr inż. Robert OWSIŃSKI
(nr 132)

"Badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych metodą wymuszenia dynamicznego”

Mechanika

Dr hab. inż. 
Adam Niesłony, prof. PO
Politechnika Opolska

19.06.2017 r.

Dr inż. Janusz KALISZ
(nr 131)

Wpływ strategii frezowania i nagniatania umacniającego powierzchni krzywoliniowych ze stopu aluminium na wybrane właściwości
technologicznej warstwy wierzchniej”,

Budowa i eksploatacja maszyn

Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik Politechnika Opolska

i dr inż. Krzysztof Żak
(promotor pomocniczy)

05.04.2017r.

Dr inż.
Ewa MARCISZ

(nr 130)

„ Wpływ obciążenia i kształtu próbki na trwałość zmęczeniową przy zginaniu

Mechanika

dr hab. inż. 
Dariusz Rozumek, prof. PO
Politechnika Opolska

ROK 2016

Data obrony Pracownik/Doktorant
(nr…)
Temat rozprawy Dyscyplina Promotor

14.12.2016r.

Dr inż. Sebastian FASZYNKA

(nr 129)

„Wpływ asymetrii cyklu oraz koncentratora naprężenia na rozwój pęknięć zmęczeniowych przy zginaniu ze skręcaniem”

Mechanika

dr hab. inż. 
Dariusz Rozumek, prof. PO
Politechnika Opolska

26.10.2016r.

Dr inż. Daniel KRZYŻAK

(nr 128)

„ Zastosowanie metod nielokalnych przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej elementów z karbem”

Mechanika

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda Politechnika Opolska

i dr inż. Grzegorz Robak
 (promotor pomocniczy)

06.07.2016r.  Dr inż. Krzysztof PRAŻNOWSKI
(nr 127)
Diagnostyka stanu wyrównoważenia koła ogumionego samochodu osobowego w warunkach testu drogowego” Budowa i eksploatacja maszyn dr hab. inż. 
Jarosław Mamala, prof. PO
Politechnika Opolska
06.07.2016r.  Dr inż. Izabela PIETKUN-GREBER
(nr 126)
„Ocena przydatności stali stosowanych na elementy maszyn poddawane oddziaływaniu wodoru” Budowa i eksploatacja maszyn dr hab. inż. 
Ryszard Janka, prof. PO
Uniwersytet Opolski

ROK 2015

Data obrony Pracownik/Doktorant
(nr…)
Temat rozprawy Dyscyplina Promotor
25.11.2015r.  Dr inż. Marcel SZYMANIEC
(nr 125)
Trwałość połączeń spawanych wybranych stali przy cyklicznym zginaniu” Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. inż.
Tadeusz Łagoda
Politechnika Opolska
14.09.2015r.  Dr inż. Thomas SCHӒFER
(nr 124)
Optimization of sieving processeswith use of new particle size measurement system in multistage apparatus Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. inż.
Roman Ulbrich
Politechnika Opolska i prof. dr Matthais Rӓdle
Hochschule Mannheim
15.06.2015r. Dr inż. Wojciech MACEK
(nr 123)
„System mechatroniczny do wyznaczania energetycznych charakterystyk zmęczeniowych materiałów przy zginaniu
i skręcaniu”
Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. inż.
Tadeusz ŁAGODA
Politechnika Opolska
08.06.2015r. Dr inż. Ewa SKOTNICKA
(nr 122)
„Kształtowanie geometrii dysz ssących dla podciśnieniowego transportu pneumatycznego” Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. inż.
Stanisław WITCZAK
Politechnika Opolska
27.05.2015r. Dr inż. Grzegorz WAŁOWSKI
(nr 121)
„Hydrodynamika przepływu gazu przez złoże porowate” Mechanika

dr hab. inż. Gabriel FILIPCZAK, prof. PO

Politechnika Opolska

dr hab. inż. Eugeniusz KRAUSE, prof. GIG

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

11.02.2015r. Dr inż. Agata BRANDT
(nr 120)
„Przepływ pierścieniowy mieszaniny wielofazowej
w rurach aparatów cienkowarstewkowych”
Budowa i eksploatacja maszyn dr hab. inż.
Stanisław WITCZAK, prof. PO
Politechnika Opolska
14.01.2015r. Dr inż. Marek WASILEWSKI
(nr 119)
„Optymalizacja konstrukcji cyklonów pierwszego stopnia instalacji wypalania klinkieru” Budowa i eksploatacja maszyn dr hab. inż.
Jerzy DUDA, prof. PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nysie
         
         

 

 ROK 2014

Data obrony

Pracownik/Doktorant
(nr…)

Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

15.12.2014r

Dr inż. Michał BÖHM
(nr 118)

„Wyznaczanie trwałości materiałów metodą spektralną z uwzględnieniem składowej statycznej”

Mechanika

dr hab. inż.
Adam NIESŁONY, prof. PO
Politechnika Opolska

10.12.2014r

Dr inż. Mateusz KOWALSKI
(nr 117)

Zjawiska degradacyjne w bimetalu stal-tytan przy obciążeniach cyklicznych”

Mechanika

dr hab. inż. Aleksander KAROLCZUK, prof. PO
Politechnika Opolska

29.10.2014r.

Dr inż. Sławomir POCHWAŁA
(nr 116)

 „Wpływ zaburzenia strugi na charakterystyki przepływomierzy uśredniających ciśnienie dynamiczne”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Janusz POSPOLITA
Politechnika Opolska

10.07.2014r. 

Dr inż. Damian KOWALSKI
(nr 115)

„Analiza nierównomierności pracy silnika o zapłonie samoczynnym z wtryskiem wielofazowym"

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ, prof. PO
Politechnika Opolska

10.07.2014r.

Dr inż. Marcin KARAŚ
(nr 114)

„Identyfikacja procesów transportu przy przepływie mieszaniny dwufazowej wokół pęku rur”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
Politechnika Opolska

16.06.2014r.

Dr inż. Anna HNYDIUK-STEFAN
(nr 113)

„Analiza parametrów pracy elektrowni węglowej przy spalaniu tlenowym"

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Jan SKŁADZIEŃ Politechnika Śląska

16.06.2014r.

Dr inż. Paweł TOŚ 
(nr 112)

„Analiza wytężenia zmęczeniowego zwrotnicy samochodowej
z uwzględnieniem obciążeń eksploatacyjnych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Ewald MACHA,
Politechnika Opolska 

09.04.2014r.

Dr inż.Andrzej KUREK
(nr 111)

"Trwałość zmęczeniowa elementów maszyn wykonanych z bimetalu stal-tytan zgrzewanego wybuchowo"

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

12.03.2014r.

Dr inż. Andrzej LECHOWICZ 
(nr 110)

„Właściwości trakcyjne układu napędowego z elektrycznie sterowaną przekładnią planetarną”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ, prof. PO
Politechnika Opolska

26.02.2014r.

Dr inż. Adam DEPTUŁA
(nr 109)

„Optymalizacja układów maszynowych z zastosowaniem równań logicznych i struktur grafowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

 

prof. dr hab. Marian PARTYKA Politechnika Opolska

26.02.2014r.

Dr inż. Łukasz BLACHA
(nr 108)

Zastosowanie koncepcji najsłabszego ogniwa
w obliczeniach trwałości zmęczeniowej stalowych złączy spawanych”

Budowa i eksploatacja maszyn

 

dr hab. inż. Aleksander KAROLCZUK, prof. PO
Politechnika Opolska

05.02.2014r.

Dr inż. Piotr KISZKA
(nr 107)

„Badanie mechanicznych i termicznych oddziaływań w skrawaniu żeliwa sferoidalnego ostrzami z ceramiki azotkowej i CBN

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK
Politechnika Opolska,
prof. dsc.
Joël RECH

Ecole Nationale D’ingenieurs de Saint-Etienne we Francji

05.02.2014r.

Dr inż. Damian KOWALCZYK
(nr 106)

„Badanie i modelowanie tarcia i zużycia
w skrawaniu żeliwa sferoidalnego ostrzami
z ceramiki azotkowej
 i CBN”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK
Politechnika Opolska,

prof. dsc. Joël RECH

Ecole Nationale D’ingenieurs de Saint-Etienne we Francji

ROK 2013 

Data obrony

Pracownik/Doktorant
(nr…)

Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

16.12.2013r.

Dr inż. Aneta STRZAŁKA
(nr 105)

„Wpływ parametrów eksploatacyjnych na efektywność sieci grzewczej osiedla Scharnhauser Park”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
Politechnika Opolska,
prof. dsc. Ursula EICKER
Uniwersytet w Stuttgarcie

30.10.2013r.

Dr inż. Monika POLAK-MICEWICZ
(nr 104)

„Badanie zmechanizowanych obudów górniczych ze względu
na trwałość zmęczeniową”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA
Politechnika Opolska

30.10.2013r.

Dr inż. Mariusz ŁAPKA
(nr 103)

„Wpływ efektu skali na mechanikę zniszczenia drewna konstrukcyjnego”

Mechanika

dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

16.10.2013r.

Dr inż. Marta KUREK
(nr 102)

„Wpływ nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych na prognozowaną trwałość zmęczeniową materiałów
przy zginaniu ze skręcaniem”

Mechanika

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA
Politechnika Opolska

04.07.2013r.

Dr inż. Andrzej MROWIEC
(nr 101)

Optymalizacja przepływomierza kolanowego

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Sławomir ZATOR, prof. PO
Politechnika Opolska

04.07.2013r.

Dr inż. Jarosław JUŚCIŃSKI
(nr 100)

„Materiałowo – technologiczne uwarunkowania niszczenia
i trwałości elementów konstrukcyjnych podgrzewaczy powietrza
i spalin”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Adam HERNAS
Politechnika Śląska

 ROK 2012

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

12.12.2012r.

Dr inż. Andrzej REZWIAKOW
  (nr 99)

„Optymalizacja mieszania miału węgla   kamiennego z biomasą przy użyciu mieszalnika statycznego”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Marek TUKIENDORF
  Politechnika Opolska

25.06.2012r.

Dr inż. Rafał ŁUSZCZYNA
  (nr 98)

„Zastosowanie multiplikatywnej   regresji i logicznych drzew decyzyjnych do analizy układów maszynowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. Marian PARTYKA
  Politechnika Opolska

25.06.2012r.

Dr inż. Łukasz BIŁOS
  (nr 97)

„Mieszanie niejednorodnych materiałów   ziarnistych w mieszalniku obrotowym dwustożkowym”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Marek TUKIENDORF
  Politechnika Opolska

25.04.2012r.

Dr inż. Paweł BIŁOUS
  (nr 96)

„Uwzględnienie karbów geometrycznych i   strukturalnych przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej elementów maszyn”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA
  Politechnika Opolska

18.01.2012r.

Dr inż. Marek PROSKÓRNICKI
  (nr 95)

„Analiza pracy maszyny zrębkującej w   zależności do jakości drewna oznaczonej metodą propagacji akustycznej

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

ROK 2011

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

30.11.2011r.

Dr inż. Monika WENGEL
  (nr 94)

„Wpływ średnicy minikanału na   hydrodynamikę przepływu
  gaz-ciecz”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

30.11.2011r.

Dr Anna DUCZKOWSKA-KĄDZIEL
  (nr 93)

„Analiza skojarzonej pracy bloku 370   MW nadbudowanego turbiną gazową”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Ryszard BARTNIK, prof. PO
  Politechnika Opolska

29.09.2011r.

Dr inż. Sławomir DZIUBAŃSKI
  (nr 92)

„Poprawa bilansu energetycznego w   silniku spalinowym przez zastosowanie turbogeneratora”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Jerzy JANTOS, prof. PO   Politechnika Opolska

29.09.2011r.

Dr Grzegorz KRÓLCZYK
  (nr 91)

Ocena wybranych wskaźników stanu   technologicznej warstwy wierzchniej po toczeniu stali Duplex”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Maksymilian GAJEK, prof.   PO
  Politechnika Opolska

28.09.2011r.

Dr inż. Marek LEPUCKI
  (nr 90)

„Wpływ warunków współspalania paliw   alternatywnych
  w cementowym piecu obrotowym na energochłonność procesu
  i emisję dwutlenku węgla”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Jerzy DUDA, prof. PO
  Politechnika Opolska

28.09.2011r.

Dr inż. Barbara MIŁASZEWICZ
  (nr 89)

„Przepływ mieszaniny dwufazowej w pęku   minikanałów współpracujących równolegle”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

08.06.2011r.

Dr inż. Grzegorz SIEMIĄTKOWSKI
  (nr 88)

„Wykorzystanie pomiaru temperatury   płaszcza pieca obrotowego do oceny stanu wymurówki

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Jerzy DUDA, prof. PO
  Politechnika Opolska

06.04.2011r.

Dr inż. Maciej SKRZYSZEWSKI
  (nr 87)

„Dobór mocy turbozespołu gazowego i   struktury kotła odzyskowego do bloku 370 MW”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Ryszard BARTNIK, prof. PO
  Politechnika Opolska

16.03.2011r.

Dr inż. Joanna RUT
  (nr 86)

„Efekty suszenia materiałów   ziarnistych w mieszalniku przesypowym”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Marek TUKIENDORF
  Politechnika Opolska

26.01.2011r.

Dr inż. Alina KUCHCZYŃSKA
  (nr 85)

„Warunki pracy aparatu ze wznoszącym i   opadającym przepływem dwufazowym gaz-ciecz”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

ROK 2010

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

29.09.2010r.

Dr inż. Karina IGNASIAK
  (nr 84)

„Segregacja układu dwuskładnikowego   podczas wypływu
  z poziomego rurociągu pneumatycznego”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

29.09.2010r.

Dr inż. Paweł KRYSIŃSKI
  (nr 83)

„Badania trwałości okien i drzwi do   osobowych wagonów kolejowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA
  Politechnika Opolska

29.09.2010r.

Dr inż. Karolina WALAT
  (nr 82)

„Wpływ kowariancji naprężeń w   płaszczyźnie krytycznej na trwałość zmęczeniową elementów maszyn”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA
  Politechnika Opolska

16.06.2010r.

Dr inż. Krzysztof   MALEWICZ
  (nr 81)

„Sterowanie liczbą oktanową paliwa w   układzie zasilania silnika
  o zwiększonym stopniu sprężania”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Jerzy JANTOS, prof. PO   Politechnika Opolska

16.06.2010r.

Dr inż. Marcin   PIETRZAK
  (nr 80)

„Hydrodynamika przepływu wielofazowego   w łukach rurowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Stanisław WITCZAK, prof.   PO
  Politechnika Opolska

02.06.2010r.

Dr inż. Damian BORECKI
  (nr 79)

„Zimny rozruch silnika o zapłonie   iskrowym”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Jerzy JANTOS, prof. PO   Politechnika Opolska

02.06.2010r.

Dr Paweł WŁODARCZYK
  (nr 78)

„Wpływ absorbowanego wodoru na   właściwości mechaniczne konstrukcji ze stopów aluminium”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Andrzej GAWDZIK
  Uniwersytet Opolski

10.03.2010r.

Dr inż. Mariusz HATALAK
  (nr 77)

„Wpływ geometrii mieszadła   dyspergującego na efektywność procesu mieszania”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Jerzy HAPANOWICZ, prof.   PO
  Politechnika Opolska

20.01.2010r.

Dr inż. Zbigniew BURYN
  (nr 76)

„Dobór optymalnych struktur technologicznych   przystosowujących zawodowe elektrownie węglowe do pracy skojarzonej”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Ryszard BARTNIK, prof. PO
  Politechnika Opolska

ROK 2009

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

28.10.2009r.

Dr Bibiana MAGIERA
  (nr 75)

„Analiza stabilności powierzchni   krzepnięcia stopów metali
  w ujęciu metody całek bilansu ciepła i masy”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Ryszard PARKITNY
  Politechnika Częstochowska

14.10.2009r.

Dr inż. Kamila MYDLARZ-GABRYK
  (nr 74)

„Transport mieszanin wodno-olejowych w   rurach pionowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI
  Politechnika Opolska

20.06.2009r.

Dr inż. Violetta STECYK
  (nr 73)

„Zużycie energii przy wytwarzaniu   zawiesin mieszadłami nowej konstrukcji”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI
  Politechnika Opolska

ROK 2008

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

29.10.2008r.

Dr inż. Grzegorz LIGUS
  (nr 72)

„Ocena pracy pompy aeracyjnej z   wykorzystaniem metod wizualizacyjnych’

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

29.10.2008r.

Dr inż. Joanna GUZIAŁOWSKA
  (nr 71)

„Badanie przepływu mieszaniny gaz-ciecz w   wymienniku
  z przegrodami”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

15.10.2008r.

Dr inż. Joanna MAŁECKA
  (nr 70)

„Odporność na wysokotemperaturowe   utlenianie stopów Ti-Al-Nb na osnowie faz międzymetalicznych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Adam HERNAS
  Politechnika Śląska

20.06.2008r.

Dr inż. Krzysztof ŻAK
  (nr 69)

„Wpływ materiału ostrza na przebieg   procesu skrawania żeliwa sferoidalnego o strukturze perlityczno –   ferrytycznej”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK
  Politechnika Opolska

20.06.2008r.

Dr inż. Grzegorz CEMPEL
  (nr 68)

„Modelowanie trwałości zmęczeniowej   wałków skrętnych
  z uwzględnieniem przeciążeń”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Grzegorz GASIAK
  Politechnika Opolska

ROK 2007

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

07.12.2007r.

Dr inż. Marcin SOJKA
  (nr 67)

„Wytężenie płytowych perforowanych   elementów maszyn”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Grzegorz GASIAK
  Politechnika Opolska

07.12.2007r.

Dr inż. Sebastian BARAN
  (nr 66)

„Trwałość wałków skrętnych przy   obciążeniach nieproporcjonalnych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Grzegorz GASIAK
  Politechnika Opolska

10.10.2007r.

Dr inż. Izabela PYKA
  (nr 65)

„Charakterystyka rozpływu mieszaniny   dwufazowej gaz-ciecz
  w aparatach wielorurowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

10.10.2007r.

Dr inż. Jacek SŁOWIK
  (nr 64)

„Wpływ złożonego stanu naprężenia w   dnie karbu na trwałość zmęczeniową elementów maszyn”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA
  Politechnika Opolska

25.09.2007r.

Dr inż. Leszek KASPRZYCZAK
  (nr 63)

„Systemy mechatroniczne maszyn   wytrzymałościowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Ewald MACHA
  Politechnika Opolska

12.09.2007r.

Dr inż. Jolanta KRÓLCZYK
  (nr 62)

„Proces mieszania wieloskładnikowych   materiałów ziarnistych
  w urządzeniu z mieszadłem ślimakowym”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Marek TUKIENDORF
  Politechnika Opolska

12.09.2007r.

Dr inż. Dominika MATUSZEK
  (nr 61)

„Modelowanie procesu mieszania   materiałów ziarnistych
  w mieszalniku przesypowym”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Marek TUKIENDORF
  Politechnika Opolska

06.06.2007r.

Dr inż. Małgorzata NOWAK
  (nr 60)

„Udziały objętościowe i opory   przepływu trójfazowego w kanale pionowym”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Stanisław WITCZAK, prof.   PO
  Politechnika Opolska

16.03.2007 r.

Dr inż. Adam DANIELCZOK
  (nr 59)

„Modelowanie rozpędzania samochodu z   bezstopniową przekładnią mechaniczną”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Wojciech SIŁKA, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

ROK 2006

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

08.11.2006r.

Dr inż. Damian KARDAS
  (nr 58)

„Model sumowania uszkodzeń oparty na zmodyfikowanych   wykresach zmęczenia”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA, prof. PO
  Politechnika Opolska

27.10.2006r.

Dr inż. Katarzyna SIEJKA
  (nr 57)

„Nierównomierność wymiany ciepła w   pęku rur przy przepływie dwufazowym”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

27.10.2006r.

Dr inż. Artur OLEJNIK
  (nr 56)

„Hydrodynamika przepływu dwufazowego w   przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

20.10.2006r.

Dr inż. Katarzyna JANUŚ
  (nr 55)

„Wrzenie mieszanin niejednorodnych   typu woda-olej”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Stanisław WITCZAK, prof.   PO
  Politechnika Opolska

18.10.2006r.

Dr inż. Grzegorz ROBAK
  (nr 54)

„Trwałość materiałów przy zginaniu ze   skręcaniem w zakresie propagacji pęknięć”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Grzegorz GASIAK
  Politechnika Opolska

18.10.2006r.

Dr inż. Tomasz WANAT
  (nr 53)

„Badania własności geometrycznych technologicznej   warstwy wierzchniej po toczeniu utwardzonej stali 40H ostrzami ceramicznymi”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK
Politechnika Opolska

27.09.2006r.

Dr inż. Grzegorz KUCHARZ
  (nr 52)

„Analiza warunków mieszania osadu   czynnego ze ściekami
  w procesie biologicznego oczyszczania ścieków prowadzonym
  w rowie cyrkulacyjnym”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Janusz BOSS
Uniwersytet Opolski  

27.09.2006r.

Dr inż. Krzysztof KLUGER
  (nr 51)

„Wpływ wartości średniej obciążenia na   trwałość zmęczeniową
  w opisie energetycznym”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA, prof. PO
  Politechnika Opolska

11.07.2006r.

Dr inż. Paweł OGONOWSKI
  (nr 50)

„Energetyczny parametr uszkodzenia   zmęczeniowego przy wieloosiowym stanie obciążenia”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA, prof. PO
  Politechnika Opolska

26.05.2006r.

Dr Andrzej METELSKI
  (nr 49)

 

„Identyfikacja wewnętrznych źródeł ciepłą   w procesie krzepnięcia odlewów”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Bohdan MOCHNACKI
  Politechnika Częstochowska

19.05.2006r.

Dr inż. Andrzej BIENIEK
  (nr 48)

 

„Analiza układu napędowego samochodu z   bezstopniową przekładnią cięgnową”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Jerzy JANTOS, prof. PO   Politechnika Opolska

ROK 2005

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

14.12.2005r.

Dr inż. Mirosław PIETRZYK
  (nr 47)

„Korozja ekranowych rur kotłowych w   warunkach spalania niskoemisyjnego”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Stanisław KRÓL, prof. PO
  Politechnika Opolska

30.11.2005r.

Dr inż. Zbigniew MARCINIAK
  (nr 46)

„Trwałość zmęczeniowa stali   konstrukcyjnych przy nieproporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Ewald MACHA
  Politechnika Opolska

14.10.2005r.

Dr inż. Maciej MASIUKIEWICZ
  (nr 45)

„Ocena pracy aparatów z przepływem   dwufazowym przy użyciu stereoskopii ilościowej”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

14.10.2005r.

Dr inż. Krzysztof TRINCZEK
  (nr 44)

„Dobór parametrów pracy urządzenia do   zdecentralizowanej produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

07.10.2005r.

Dr inż. Mariusz TAŃCZUK
  (nr 43)

„Optymalizacja techniczno-ekonomiczna   węglowej ciepłowni komunalnej z turbiną gazową”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Janusz SKOREK
  Politechnika Opolska

07.10.2005r.

Dr inż. Mariusz ŚLEZIAK
  (nr 42)

„Przepływ dwufazowy gaz-ciecz w   przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

25.05.2005r.

Dr Dariusz ANDRZEJEWSKI
  (nr 41)

„Modelowanie przepływu ciepła przez   przegrody o złożonej strukturze konstrukcyjno – materiałowej”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Józef SUCHY
  Politechnika Opolska

02.03.2005r.

Dr Agnieszka OSIADACZ-KUBIAK
  (nr 40)

„Mieszania materiałów   drobnoziarnistych w mieszalniku typu V”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Janusz BOSS
  Uniwersytet Opolski

02.03.2005r.

Dr inż. Stanisław MATEUSZUK
  (nr 39)

„Ruch mieliwa na misie młyna rolkowo –   misowego”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Janusz POSPOLITA, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

ROK 2004

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

22.12.2004r.

Dr inż. Grzegorz BORSUK
  (nr 38)

„Segregacja cząstek ciała stałego w   układach transportu pneumatycznego”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Bolesław DOBROWOLSKI, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

22.12.2004r.

Dr inż. Robert JUNGA
  (nr 37)

„Model matematyczny procesu mielenia w   młynie węglowym rolkowo-misowym”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Janusz POSPOLITA, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

13.12.2004r.

Dr inż. Dariusz SKOCZYLAS
  (nr 36)

„Wpływ parametrów geometrycznych na   opory przepływu 
  w przestrzeni międzyrurowej płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

13.12.2004r.

Dr inż. Krystian CZERNEK
  (nr 35)

„Hydrydynamika pierścieniowego   współprądowego przepływu opadającego w rurach pionowych cieczy bardzo lepkiej   i gazu”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Stanisław WITCZAK, prof.   PO
  Politechnika Opolska

08.12.2004r.

Dr inż. Stanisław ANWEILER
  (nr 34)

„Ocena struktur dwufazowych w   aparatach fluidalnych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

08.12.2004r.

Dr inż. Daniel ZAJĄC
  (nr 33)

„Badania przepływu mieszaniny   dwufazowej gaz-ciecz w kolumnie pęcherzykowej z zastosowaniem metod cyfrowej   analizy obrazu”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH
  Politechnika Opolska

10.11.2004r.

Dr inż. Tomasz OLSZOWSKI
  (nr 32)

„Pomiary grawimetryczne w transporcie   pneumatycznym
  w rurociągach poziomych”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Janusz POSPOLITA, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

10.11.2004r.

Dr inż. Ewa GŁODEK
  (nr 31)

„Energetyczne i ekologiczne aspekty   wprowadzania skojarzenia
  w bloku energetycznym”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Jan SKŁADZIEŃ
 
Politechnika   Opolska

13.10.2004r.

Dr inż. Grzegorz NOWOSIELSKI
  (nr 30)

„Badania aerodynamiki układu separator   młyna – rozdzielacz pyłu węglowego”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Bolesław DOBROWOLSKI, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

02.07.2004r.

Dr inż. Mirosław KABACIŃSKI
  (nr 29)

„Numeryczna i eksperymentalna ocena   własności metrologicznych nowych rozwiązań piętrzących czujników przepływu”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Janusz POSPOLITA, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

12.05.2004r.

Dr inż. Małgorzata ZAKRZEWSKA
  (nr 28)

„Wnikanie ciepła przy dwufazowym   przepływie gaz-ciecz lepka
  w rurach pionowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Stanisław WITCZAK, prof.   PO
  Politechnika Opolska

ROK 2003

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

22.12.2003r.

Dr inż. Zbigniew PLUTECKI
  (nr 27)

„Analiza zjawisk cieplno-przepływowych   w ogrzewanym pomieszczeniu”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Bolesław DOBROWOLSKI, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

22.12.2003 r.

Dr inż. Marian BARTOSZUK
  (nr 26)

„Badanie wpływu powlekania ostrza   skrawającego na temperaturę i rozpływ ciepła w strefie kontaktu”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK
  Politechnika Opolska

22.12.2003r.

Dr inż. Małgorzata WZOREK
  (nr 25)

„Energetyczne wykorzystanie osadów   ściekowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI
  Politechnika Opolska

07.11.2003r.

Dr inż. Mariusz ROSIAK
  (nr 24)

„Wpływ parametrów procesu   technologicznego na konstytuowanie się warstw wierzchnich i trwałość kół   zębatych wykonanych
  z materiałów porowatych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Franciszek GOSMAN
  Politechnika Śląska

07.11.2003r.

Dr Maria HEPNER
  (nr 23)

„Kształtowanie własności powierzchni   tytanu i stopu TiAl6V4 poprzez dyfuzyjne natlenianie i azotowanie”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Stanisław KRÓL, prof. PO   Politechnika Opolska

09.07.2003r.

Dr inż. Adam NIESŁONY
  (nr 22)

„Uogólnienie metody spektralnej   wyznaczania trwałości zmęczeniowej na zakres wieloosiowych obciążeń losowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Ewald MACHA
  Politechnika Opolska

09.07.2003r.

Dr inż. Paweł RATUSZNY
  (nr 21)

„Mieszania niejednorodnych układów   ziarnistych w mieszalniku fluidalnym”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Janusz BOSS
  Politechnika Opolska

03.07.2003r.

Dr Robert BAŃSKI
  (nr 20)

„Badanie procesu erozji spawalniczych   elektrod wolframowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Andrzej KOLASA
  Politechnika Warszawska

03.07.2003r.

Dr inż. Aleksander KAROLCZUK
  (nr 19)

„Płaszczyzny krytyczne w modelach   zmęczenia materiałów przy wieloosiowych obciążeniach losowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Ewald MACHA
  Politechnika Opolska

15.01.2003r.

Dr inż. Alicja KOLASA
  (nr 18)

„Mieszania materiałów ziarnistych   niejednorodnych w mieszalniku bębnowym”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Janusz BOSS
  Politechnika Opolska

ROK 2002

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

16.12.2002r.

Dr Daniel JANECKI
  (nr 17)

„Hydrodynamika współprądowego   przepływu gazu i cieczy pieniącej przez złoże ciała stałego”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Grażyna BARTELMUS, prof. PO
  Politechnika Opolska

16.12.2002r.

Dr inż. Jacek WYDRYCH
  (nr 16)

„Aerodynamiczne uwarunkowania procesu   erozji instalacji pyłowych kotłów energetycznych”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Bolesław DOBROWOLSKI, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

11.12.2002r.

Dr Anida STANIK-BESLER
  (nr 15)

„Optymalizacja strukturalna układów   maszynowych
  z wykorzystaniem minimalizacji   siatkowej decyzyjnych funkcji logicznych”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. Marian PARTYKA, prof. PO
  Politechnika Opolska

11.12.2002r.

Dr Anna   KOZIARSKA
  (nr 14)

„Optymalizacja strukturalna   układów maszynowych
  z wykorzystaniem logicznych struktur drzewiastych
  i klasyfikatorowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. Marian PARTYKA, prof. PO
  Politechnika Opolska

15.11.2002r.

Dr inż. Ireneusz HETMAŃCZYK
  (nr 13)

„Badania czynników decydujących o   parametrach energetycznych ruchu samochodu osobowego w cyklach jezdnych”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Wojciech SIŁKA, prof. PO Politechnika   Opolska

04.12.2002r.

Dr inż. Sebastian BROL
  (nr 12)

„Badanie wpływu przebiegu i struktury   procesu technologicznego na konstytuowanie chropowatości powierzchni”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK
  Politechnika Opolska

27.11.2002r.

Dr inż. Barbara PENDYK
  (nr 11)

„Udział objętościowy faz w przepływie   gaz-ciecz-ciecz w kanałach poziomych”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Stanisław WITCZAK, prof.   PO
  Politechnika Opolska

15.11.2002r.

Dr inż. Roman DYGA
  (nr 10)

“Opory przepływu trójfazowego   gaz-ciecz-ciecz w kanale poziomym”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI
 
Politechnika   Opolska

13.11.2002r.

Dr inż. Jarosław TREMBACZ
  (nr 9)

„Wnikanie ciepła przy wrzeniu układów   wodno-olejowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI
 
Politechnika   Opolska

23.10.2002r.

Dr inż. Dariusz ROZUMEK
  (nr 8)

„Badanie wpływu geometrii próbki, typu   koncentratora i rodzaju materiału na trwałość zmęczeniową przy zmiennym   zginaniu”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Grzegorz GASIAK, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

29.09.2002r.

Dr inż. Jarosław MAMALA
  (nr 7)

„Proces sterowania mocą, a wskaźniki   pracy silnika ZI”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Wojciech SIŁKA, prof. PO Politechnika   Opolska

 ROK 2001

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

19.12.2001r.

Dr inż. Roland PAWLICZEK
  (nr 6)

„Badanie wpływu parametrów obciążenia   i geometrii karbu na trwałość przy zmiennym zginaniu i skręcaniu”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Grzegorz GASIAK, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

28.11.2001r.

Dr inż. Mariusz RZĄSA
  (nr 5)

„Metoda detekcji i pomiaru wybranych   parametrów pęcherzyków gazu”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Bolesław DOBROWOLSKI, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

 ROK 2000

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

20.12.2000r.

Dr Mariusz PRAŻMOWSKI
  (nr 4)

„Modelowanie numeryczne krzepnięcia   objętościowego stopów dwuskładnikowych”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Bohdan MOCHNACKI
 
Politechnika   Opolska

20.12.2000r.

Dr inż. Piotr NIESŁONY
  (nr 3)

„Identyfikacja wpływu powlekania   ostrza narzędzia twardymi warstwami na mechaniczne, cieplne i tribologiczne   charakterystyki procesu skrawania”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK
  Politechnika Opolska

ROK 1998

 Data obrony

Pracownik/Doktorant

 Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

 

04.11.1998r.

Dr inż. Józef GRZELAK
  (nr 2)

„Badanie rozwoju pęknięć zmęczeniowych   przy różnych parametrach obciążenia na przykładzie stali 10 HNAP”

Budowa i eksploatacja maszyn

dr hab. inż. Grzegorz GASIAK, prof. PO
 
Politechnika   Opolska

03.06.1998r.

Dr inż. Jarosław PAPACZ
  (nr 1)

„Wybrane parametry wytrzymałościowe   belek kompozytowych
  w aspekcie zastosowania na resory samochodowe”

Budowa i eksploatacja maszyn

Dr hab. inż. Józef MAĆKIEWICZ, prof. UZ
  Uniwersytet Zielonogórski

 

25.11.2015r. 

Dr inż. Marcel SZYMANIEC
(nr 125)

Trwałość połączeń spawanych wybranych stali przy cyklicznym zginaniu”

Budowa i eksploatacja maszyn

prof. dr hab. inż.
Tadeusz Łagoda
Politechnika Opolska