English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Zasady oceny pracowników naukowo-dydaktycznych w części naukowej arkusza oceny w przypadku, gdy ocena będzie dokonywana przez Komisję powołaną przez Dziekana Wydziału Mechanicznego:

 1. Dorobek naukowy pracownika naukowo-dydaktycznego powinien wynosić co najmniej 10 punktów rocznie wg arkusza oceny jednostki naukowej. Liczba 10 punktów za każdy oceniany rok jest średnią z ocenianego okresu.
 2. Jedna z pozycji punktowanych z tego okresu (autorska lub współautorska) posiada co najmniej 10 punktów.
 3. Komisja może, w drodze wyjątku, obniżyć kryteria oceny w sytuacji, gdy osoba oceniana:
 1. miała poważne problemy zdrowotne bądź rodzinne w okresie podlegającym ocenie;
 2. wykazuje się dotychczasową systematycznością w pracy naukowej i liczącymi się wynikami naukowymi wskazującymi, że w najbliższym czasie osiągnięcia te wzrosną;
 3. ma wieloletnie wybitne zasługi w promowaniu kadry naukowej i innych działaniach naukowych;
 4. wykonywała w okresie podlegającym ocenie ponadprzeciętne, długookresowe prace organizacyjne.

 

Zalecenia Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej dotyczące udokumentowanego dorobku naukowego kandydatów przystępujących do postępowania habilitacyjnego

Całkowity dorobek publikacyjny, który spełnia co najmniej następujące wskaźniki (wg bazy Web of Science-Core Collection):

 1. Liczba cytowań prac kandydata (bez autocytowań) — 15.
 2. Wartość indeksu Hirscha IH — 3.

Dorobek po doktoracie (w zależności od formy osiągnięcia naukowego):

A. Osiągnięcie naukowe w formie monografii 

 1. Monografia habilitacyjna.
 2. Dorobek wspierający w postaci co najmniej 5 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych z listy MNiSW cz. A.
 3. Co najmniej 5 referatów zaprezentowanych na konferencjach naukowych w językach kongresowych.

B. Osiągnięcie naukowe w formie cyklu publikacji

 1. Cykl publikacji składający się z co najmniej 5 artykułów o charakterze jednotematycznym, opublikowanych w czasopismach naukowych z listy MNiSW cz. A.
 2. Dorobek wspierający w postaci co najmniej 5 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych z listy MNiSW cz. A.
 3. Co najmniej 5 referatów zaprezentowanych na konferencjach naukowych w językach kongresowych.