Tematyka badawczo-wdrożeniowa:

 • badania własności wytrzymałościowych materiałów spajanych z wykorzystaniem metody zgrzewania wybuchowego,
 • analiza mikrostrukturalnych aspektów procesu zgrzewania wybuchowego, tj. zmian morfologicznych, składu chemicznego i fazowego, a w szczególności zmian, jakie następują bezpośrednio w warstwie połączenia oraz w strefach oddalonych od powierzchni rozdziału, a także ich wpływu na własności wytrzymałościowe,
 • analiza zmian we własnościach układów (wielo-)warstwowych, jakie następują w procesie przetwarzania a także w realnych warunkach eksploatacji (analiza wpływu długotrwałego oddziaływania obciążeń cieplnych oraz złożonych stanów naprężeń),
 • badania zmian orientacji w mikro- skali z wykorzystaniem wysokorozdzielczej elektronowej mikroskopii skaningowej,
 • badania odporności korozyjnej materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu energetycznego i chemicznego (w tym badania nad zjawiskami utleniania stopów tytanu),
 • badania w zakresie optymalizacji parametrów procesów technologicznych wytwarzania wyrobów na bazie proszków metali, zmierzające do uzyskania wysokiego i równomiernego stopnia ich ‘zagęszczenia’ w celu poprawy własności wytrzymałościowych,
 • badania w zakresie optymalizacji parametrów procesów technologicznych przy wytwarzaniu wyrobów metalowych, których własności finalnie kształtowane są w operacjach: przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,
 • badania wytrzymałości zmęczeniowej stopów tytanu, w tym z uwzględnieniem wpływu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,
 • badania wpływu zmiany drogi odkształcenia na przebieg procesu kształtowania oraz ewolucję struktury. W tej grupie problemowej prowadzone prace badawcze obejmują 3 grupy tematyczne:
 • badania materiałów warstwowych na bazie stopów aluminium spajanych techniką walcowania spajania akumulacyjnego (ARB), współpraca z CEA-LLB/Saclay (Francja), Universite Paris-Sud w Orsay (Francja) oraz IMIM PAN w Krakowie,
 • badania efektów rozdrobnienia strukturalnego w stopach Al z wykorzystaniem metod intensywnej przeróbki plastycznej, współpraca z CEA-LLB/Saclay (Francja), Universite Paris-Sud w Orsay (Francja) oraz IMIM PAN w Krakowie,
 • badania krystalograficznych aspektów zarodkowania w metalach o sieci regularnej ściennie centrowanej, współpraca z IMIM PAN w Krakowie oraz Ecole des Mines de Saint Etienne (Francja).

OFERTA WDROŻENIOWA:

 • zmniejszenie zużycia energii i surowców poprzez wykorzystanie dopracowanych technologii zgrzewania wybuchowego. Technologia ta umożliwia połączenie materiałów niemożliwych do połączenia z wykorzystaniem innych technik spajania, oraz umożliwia zmniejszenie zapotrzebowania na materiały drogie (w tym reaktywne takie jak: Ti, Zr, Ta, etc.) przy spełnieniu oczekiwań funkcjonalnych wytworzonych platerów,
 • zmniejszenie ilości braków technologicznych i zwiększenie żywotności konstrukcji
  i urządzeń wykorzystujących wyroby platerowane,
 • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego poprzez stosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów, np. poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, m.in. platerów.

OFERTA USŁUGOWA:

 • prowadzenie badań nad poprawą własności użytkowych elementów, urządzeń oraz konstrukcji stosowanych w branży metalowej i energetyce (w tym także jądrowej),
 • badania zmian strukturalnych nowoczesnych materiałów funkcjonalnych na bazie metali i ocena własności eksploatacyjnych wyrobów,
 • prace analityczne optymalizacji procesów wytwórczych wyrobów metalowych,
 • doradztwo, wykonywanie ekspertyz i opinii w zakresie innowacyjności a także modernizacji procesów technologicznych,
 • badania metalograficzne (w tym mikroskopowe),
 • badania i ocena własności wytrzymałościowych wyrobów,
 • dobór materiałów i technologii wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 • rozwiązywanie problemów produkcyjno – wytwórczych dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży metalowej,
 • ocena wad materiałowych metodami badań nieniszczących.

OFERTA LABORATORYJNA:

- Laboratorium mikroskopii świetlnej,

- Laboratorium przygotowania zgładów metalograficznych,

- Laboratorium obróbki cieplnej,

- Laboratorium pomiarów twardości,

- Laboratorium badań ultradźwiękowych,

- Laboratorium spawalnictwa,

- Laboratorium rentgenowskiej analizy strukturalnej,

- Laboratorium komputerowej analizy obrazu i pomiarów mikrotwardości

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY OSTATNICH LAT:

Prace wykonane na rzecz przemysłu:

 • BE-5/06„Badanie dysz stosowanych w systemie pogłębiarki ssącej typu SIIIE20051 oraz określenie technologii wytwarzania, ograniczającej dekalibrację części roboczej”,
 • BE 8/06„Wykonanie badania przyczyn pękania wału silnika napędowego kruszarki”,
 • BE 16/06 „Badanie i ocena stanu powierzchni wewnętrznych wycinków wężownic przegrzewaczy pary kotła BP-1150 bloków nr 1 i 2”
 • BU-41/08 „Wykonanie opinii dotyczącej planowanego do realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja zakładu”,
 • BE 20/06 „Określenie składu osadów z wewnętrznych powierzchni układu wodno-parowego”
 • BE 22/06 „Badanie i ocena stanu powierzchni wewnętrznych wycinków wężownic wybranych z remontowanych części przegrzewaczy kotłów BP-1150 nr 3 i 4”,
 • BU 18/07 „Przeprowadzenie mikroskopowych badań porowatości próbek ze stopów Mg”
 • BU 31/07 „Badanie własności blach aluminiowych”.

Wykonane i aktualnie realizowane projekty badawcze:

 • T08C 054 27 Oddziaływanie tantalu na odporność na utlenianie stopu tytanu na osnowie faz międzymetalicznych Ti3Al+TiAl – realizację zakończono 16.03.2006, Politechnika Opolska,
 • ”Badanie mechanizmu wysokotemperaturowego utleniania intermetalików TiAl”: umowa międzyrządowa nr 5724/R04/R05 o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą na lata 2004-2005 (VUT Brno – Politechnika Opolska) oraz kontynuacja w latach 2006-2007
 • Realizacja projektu w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska (IG 2004/PL-CZ/2.16/2.3/U-30/06) pt. „Współpraca Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie w zakresie inżynierii materiałowej zwłaszcza w rozwoju materiałów metalowych współczesnej generacji”.
 • PBW 4578/B/T022010/39 Badanie mechanizmów odkształceń i przemian strukturalnych strefy złącza dwu i trójwarstwowych układów z materiałów stalowych platerowanych metodą zgrzewania wybuchowego stopem cyrkonu Zr 700 (2010-2013) – w trakcie realizacji.

NAJWAŻNIEJSI KONTRAHENCI Z PRZEMYSŁU:

 • ZTW Explomet (Opole)
 • PZ Stelmach sp. z o.o.
 • APC Presmet Spółka z o.o.
 • PGE Elektrownia Opole S.A.