English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

 STUDIA PODYPLOMOWE - OFERTA KSZTAŁCENIA

Oferta edukacyjna Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w systemie studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonaleniem umiejętności w tych obszarach wiedzy, jakie wynikają z zakresu programowego studiów. Celem tych studiów jest przekazanie słuchaczowi aktualnej wiedzy z danego zakresu tematycznego oraz przygotowanie do podejmowania, w dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki, nowych wyzwań zawodowych.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują "Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych".

STUDIA PODYPLOMOWE - OFERTA:

Ś W I A D E C T W A    C H A R A K T E R Y S T Y K I    E N E R G E T Y C Z N E J
I    
A U D Y T    E N E R G E T Y C Z N Y    B U D Y N K Ó W

Uwaga:
Plan i program studiów podyplomowych został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwent uzyska uprawnienia do wykonywanaia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego, zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. nr 191, poz. 1373 z 2007 r.), po spełnieniu warunków w niej zawartych.

 

Kontakt:
dr hab. inż. Norbert Szmolke, prof. PO – Kierownik studiów podyplomowych
tel. +77 449 83 91
e-mail: kis.audyt@po.opole.pl
Sekretariat Studiów Podyplomowych
tel. +77 449 83 90 
e-mail: a.zabawczuk@po.opole.pl


T E C H N I K A    S A M O C H O D O W A

Kontakt:
dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz prof. PO – Kierownik studiów podyplomowych
tel. +77 449 84 36
e-mail: a.augustynowicz@po.opole.pl

Sekretariat Studiów Podyplomowych
tel. +77 449 84 46
e-mail: j.dembicka@po.opole.pl