English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Wybory 2020

Szanowni Państwo,

Członkowie społeczności Wydziału Mechanicznego,

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że na członków senatu Politechniki Opolskiej na kadencję 2020-2024 wybrano:

Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna - 2 mandaty w grupie profesorowie lub profesorowie uczelni:

 1. Dr hab. Grzegorz Królczyk, prof. uczelni
 2. Dr hab. inż. Grzegorz Robak, prof. uczelni

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĄCYCH

PROCENT ZA

Grzegorz Królczyk

17

2

1

85%

Grzegorz Robak

18

0

2

90%

W głosowaniu wzięło udział 20 spośród 24 uprawnionych wyborców.

Frekwencja wyniosła 83.33%. Oddano 20 ważnych oraz 0 nieważnych głosów.

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka - 2 mandaty w grupie profesorowie lub profesorowie uczelni:

 1. Dr hab. inż. Joanna Guziałowska-Tic, prof. uczelni
 2. Dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. uczelni

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĄCYCH

PROCENT ZA

Joanna Guziałowska-Tic

5

3

1

55,55%

Małgorzata Wzorek

7

0

2

77,77%

Jerzy Hapanowicz

4

5

0

44,44%

W głosowaniu wzięło udział 14 spośród 16 uprawnionych wyborców.

Frekwencja wyniosła 87.5%. Oddano 9 ważnych oraz 5 nieważnych głosów.

Pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału Mechanicznego - 1 mandat:

 1. Dr inż. Robert Junga

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĄCYCH

PROCENT ZA

Robert Junga

20

3

3

76,92%

W głosowaniu wzięło udział 26 spośród 42 uprawnionych wyborców.

Frekwencja wyniosła 61.9%. Oddano 26 ważnych oraz 0 nieważnych głosów.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. inż. Krzysztof Żak

Przewodniczący Wydziałowego Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że wybory na członków senatu Politechniki Opolskiej na kadencję 2020-2024 odbędą się dnia 26.05.2020 r. (wtorek) w drodze elektronicznej procedury wyborczej. Do przeprowadzenia głosowania będzie użyty moduł „Wybory'', czyli jeden z modułów systemu USOSweb. Dostęp do modułu odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej. Oddanie swojego głosu będzie możliwe w tym dniu od godz. 10:00 do godz. 14:00, nie będzie można zagłosować wcześniej lub później.

Kandydaci do senatu:

Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna -2 mandaty w grupie profesorowie lub profesorowie uczelni:

 1. Dr hab. Grzegorz Królczyk, prof. uczelni
 2. Dr hab. inż. Grzegorz Robak, prof. uczelni

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka - 2 mandaty w grupie profesorowie lub profesorowie uczelni:

 1. Dr hab. inż. Joanna Guziałowska-Tic, prof. uczelni
 2. Dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. uczelni
 3. Dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. uczelni

Pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału Mechanicznego - 1 mandat:

 1. Dr inż. Robert Junga

Zgodnie z Regulaminem wyborczym Politechniki Opolskiej zatwierdzonym uchwałą Senatu Politechniki Opolskiej nr 382 z dnia 18 grudnia 2019 r. Zmiana zatwierdzona uchwałami Senatu Politechniki Opolskiej nr 411 z dnia 1 kwietnia 2020 r. oraz nr 421 z dnia 30 kwietnia 2020 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje że wybory zostaną przeprowadze bez wymaganego kworum.

Prosimy Państwa również o odpowiednio wcześniejsze sprawdzenie czy mogą się Państwo zalogować do systemu, a w razie problemów o skontaktowanie się z pracownikami UOl pisząc na adres uoi.usos@po.edu.pl lub wm_wybory2020@po.edu.pl.

W załączeniu przesyłamy Państwu Instrukcję Głosowania.

Z wyrazami szacunku,

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że wybory na członków Senatu Politechniki Opolskiej na kadencję 2020-2024 odbędą się dnia 26.05.2020 r. w drodze elektronicznej procedury wyborczej.

Zgodnie z uchwałą nr 13/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. o podziale mandatów w Senacie Politechniki Opolskiej (podział ustalony według stanu osobowego na dzień 31 grudnia 2019 roku) ustalono dla dyscyplin:

Inżynieria Mechaniczna -2 mandaty w grupie profesorowie lub profesorowie uczelni

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka - 2 mandaty w grupie profesorowie lub profesorowie uczelni

oraz

1 mandat w grupie pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału Mechanicznego.

Kandydata na członka Senatu Politechniki Opolskiej może zgłosić każda osoba uprawniona do głosowania w danej grupie społeczności akademickiej do dnia 25.05.2020 r. do godz. 10.00.

Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: wm_wybory2020@po.edu.pl.

Jedna osoba może zgłosić większą liczbę kandydatów w jednej wiadomości pod warunkiem załączenia zgód wszystkich zgłaszanych kandydatów.

Poniżej przykładowa treść zgłoszenia podana w załączniku nr 2 uchwały nr 14/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej z dnia 4 maja 2020 r.

Zgłaszam Pana / Panią [imię i nazwisko] na funkcję członka senatu Politechniki Opolskiej w kadencji trwającej od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. w grupie [nazwa grupy społeczności akademickiej].

Do zgłoszenia dołączam zgodę na kandydowanie w formie zeskanowanego dokumentu

z podpisem kandydata.

Oświadczam, że jestem uprawniony do głosowania w grupie, w której dokonuję zgłoszenia

kandydata.

[Imię i nazwisko osoby zgłaszającej]

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie i objęcie funkcji w formie zeskanowanego dokumentu z podpisem (zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały nr 14/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej z dnia 4 maja 2020 r.). Wzór zgody kandydata dostępny jest na stronie WM w zakładce Wybory 2020 oraz w załączeniu do niniejszego maila.

Również zgodnie z § 4. uchwały nr 14/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej z dnia 4 maja 2020 r. członkiem senatu może zostać osoba, która:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

2) korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nie była karana karą dyscyplinarną,

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,

6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (czyli przed dniem 1 września 2020 r.).

 1. Zgodnie z Informacją w sprawie wyborów organów uczelni publicznych na kadencję 2020-2024 wydaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 lutego 2020 r.:

1) osoba wybrana na członka senatu w dwóch poprzednich kadencjach (2012-2016 i 2016-2020) nie może kandydować na członka senatu w kadencji 2020-2024 (dotyczy to również przypadków, kiedy członkostwo w senacie wynikało z pełnionej funkcji, oraz przypadków wygaśnięcia członkostwa w senacie przed upływem kadencji);

2) osoba będąca członkiem senatu w kadencji 2012-2016 a następnie wybrana w trakcie trwania kadencji 2016-2020 może kandydować na członka senatu w kadencji 2020-2024.

Ponadto osoby chcące kandydować na członka senatu Politechniki Opolskiej, a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, proszone są o niezwłoczne (najpóźniej do 25.05.2020 r.) dostarczenie przewodniczącemu wydziałowej komisji wyborczej (uchwała nr 14/2020 § 5 ust. 5 pkt 2.) oświadczenia lustracyjnego albo informacji o złożeniu oświadczenia (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „UKW”). Wzór oświadczenia/informacji dostępny jest na stronie WM w zakładce Wybory 2020 oraz w załączeniu do niniejszego maila.

Osoby które składały takie oświadczenie podczas wyborów elektorów proszone są o złożenie tylko informacji o złożeniu oświadczenia, a osoby które składały informację o złożeniu oświadczenia o ponowne złożenie takiej informacji zgodnie z uchwałą nr 14/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej z dnia 4 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,
Członkowie społeczności Wydziału Mechanicznego,

W dniu 6 maja 2020 roku Kolegium Elektorów Wydziału Mechanicznego wybrało

dra hab. inż. Grzegorza Robaka
na Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

na kadencję trwającą od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.

W głosowaniu wzięło udział 43 spośród 52 uprawnionych wyborców.
Frekwencja wyniosła 82.69%. Oddano 43 ważne oraz 0 nieważnych głosów.

Za – 34 głosy
Przeciw – 6 głosów
Wstrzymujących – 3 głosy

Z wyrazami szacunku,
dr hab. inż. Krzysztof Żak
Przewodniczący Wydziałowego Kolegium Elektorów

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że wybory Dziekana Wydziału Mechanicznego odbędą się dnia 06.05.2020 r. w drodze elektronicznej procedury wyborczej.