Wybory 2020

Wyniki wyborów do Senatu

Szanowni Państwo,

Członkowie społeczności Wydziału Mechanicznego,

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że na członków senatu Politechniki Opolskiej na kadencję 2020-2024 wybrano:

Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna - 2 mandaty w grupie profesorowie lub profesorowie uczelni:

 1. Dr hab. Grzegorz Królczyk, prof. uczelni
 2. Dr hab. inż. Grzegorz Robak, prof. uczelni

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĄCYCH

PROCENT ZA

Grzegorz Królczyk

17

2

1

85%

Grzegorz Robak

18

0

2

90%

W głosowaniu wzięło udział 20 spośród 24 uprawnionych wyborców.

Frekwencja wyniosła 83.33%. Oddano 20 ważnych oraz 0 nieważnych głosów.

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka - 2 mandaty w grupie profesorowie lub profesorowie uczelni:

 1. Dr hab. inż. Joanna Guziałowska-Tic, prof. uczelni
 2. Dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. uczelni

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĄCYCH

PROCENT ZA

Joanna Guziałowska-Tic

5

3

1

55,55%

Małgorzata Wzorek

7

0

2

77,77%

Jerzy Hapanowicz

4

5

0

44,44%

W głosowaniu wzięło udział 14 spośród 16 uprawnionych wyborców.

Frekwencja wyniosła 87.5%. Oddano 9 ważnych oraz 5 nieważnych głosów.

Pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału Mechanicznego - 1 mandat:

 1. Dr inż. Robert Junga

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĄCYCH

PROCENT ZA

Robert Junga

20

3

3

76,92%

W głosowaniu wzięło udział 26 spośród 42 uprawnionych wyborców.

Frekwencja wyniosła 61.9%. Oddano 26 ważnych oraz 0 nieważnych głosów.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. inż. Krzysztof Żak

Przewodniczący Wydziałowego Komisji Wyborczej

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że wybory na członków senatu Politechniki Opolskiej na kadencję 2020-2024 odbędą się dnia 26.05.2020 r. (wtorek) w drodze elektronicznej procedury wyborczej. Do przeprowadzenia głosowania będzie użyty moduł „Wybory'', czyli jeden z modułów systemu USOSweb. Dostęp do modułu odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej. Oddanie swojego głosu będzie możliwe w tym dniu od godz. 10:00 do godz. 14:00, nie będzie można zagłosować wcześniej lub później.

Kandydaci do senatu:

Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna -2 mandaty w grupie profesorowie lub profesorowie uczelni:

 1. Dr hab. Grzegorz Królczyk, prof. uczelni
 2. Dr hab. inż. Grzegorz Robak, prof. uczelni

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka - 2 mandaty w grupie profesorowie lub profesorowie uczelni:

 1. Dr hab. inż. Joanna Guziałowska-Tic, prof. uczelni
 2. Dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. uczelni
 3. Dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. uczelni

Pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału Mechanicznego - 1 mandat:

 1. Dr inż. Robert Junga

Zgodnie z Regulaminem wyborczym Politechniki Opolskiej zatwierdzonym uchwałą Senatu Politechniki Opolskiej nr 382 z dnia 18 grudnia 2019 r. Zmiana zatwierdzona uchwałami Senatu Politechniki Opolskiej nr 411 z dnia 1 kwietnia 2020 r. oraz nr 421 z dnia 30 kwietnia 2020 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje że wybory zostaną przeprowadze bez wymaganego kworum.

Prosimy Państwa również o odpowiednio wcześniejsze sprawdzenie czy mogą się Państwo zalogować do systemu, a w razie problemów o skontaktowanie się z pracownikami UOl pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W załączeniu przesyłamy Państwu Instrukcję Głosowania.

Z wyrazami szacunku,

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że wybory na członków Senatu Politechniki Opolskiej na kadencję 2020-2024 odbędą się dnia 26.05.2020 r. w drodze elektronicznej procedury wyborczej.

Zgodnie z uchwałą nr 13/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. o podziale mandatów w Senacie Politechniki Opolskiej (podział ustalony według stanu osobowego na dzień 31 grudnia 2019 roku) ustalono dla dyscyplin:

Inżynieria Mechaniczna -2 mandaty w grupie profesorowie lub profesorowie uczelni

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka - 2 mandaty w grupie profesorowie lub profesorowie uczelni

oraz

1 mandat w grupie pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału Mechanicznego.

Kandydata na członka Senatu Politechniki Opolskiej może zgłosić każda osoba uprawniona do głosowania w danej grupie społeczności akademickiej do dnia 25.05.2020 r. do godz. 10.00.

Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jedna osoba może zgłosić większą liczbę kandydatów w jednej wiadomości pod warunkiem załączenia zgód wszystkich zgłaszanych kandydatów.

Poniżej przykładowa treść zgłoszenia podana w załączniku nr 2 uchwały nr 14/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej z dnia 4 maja 2020 r.

Zgłaszam Pana / Panią [imię i nazwisko] na funkcję członka senatu Politechniki Opolskiej w kadencji trwającej od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. w grupie [nazwa grupy społeczności akademickiej].

Do zgłoszenia dołączam zgodę na kandydowanie w formie zeskanowanego dokumentu

z podpisem kandydata.

Oświadczam, że jestem uprawniony do głosowania w grupie, w której dokonuję zgłoszenia

kandydata.

[Imię i nazwisko osoby zgłaszającej]

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie i objęcie funkcji w formie zeskanowanego dokumentu z podpisem (zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały nr 14/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej z dnia 4 maja 2020 r.). Wzór zgody kandydata dostępny jest na stronie WM w zakładce Wybory 2020 oraz w załączeniu do niniejszego maila.

Również zgodnie z § 4. uchwały nr 14/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej z dnia 4 maja 2020 r. członkiem senatu może zostać osoba, która:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

2) korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nie była karana karą dyscyplinarną,

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,

6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (czyli przed dniem 1 września 2020 r.).

 1. Zgodnie z Informacją w sprawie wyborów organów uczelni publicznych na kadencję 2020-2024 wydaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 lutego 2020 r.:

1) osoba wybrana na członka senatu w dwóch poprzednich kadencjach (2012-2016 i 2016-2020) nie może kandydować na członka senatu w kadencji 2020-2024 (dotyczy to również przypadków, kiedy członkostwo w senacie wynikało z pełnionej funkcji, oraz przypadków wygaśnięcia członkostwa w senacie przed upływem kadencji);

2) osoba będąca członkiem senatu w kadencji 2012-2016 a następnie wybrana w trakcie trwania kadencji 2016-2020 może kandydować na członka senatu w kadencji 2020-2024.

Ponadto osoby chcące kandydować na członka senatu Politechniki Opolskiej, a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, proszone są o niezwłoczne (najpóźniej do 25.05.2020 r.) dostarczenie przewodniczącemu wydziałowej komisji wyborczej (uchwała nr 14/2020 § 5 ust. 5 pkt 2.) oświadczenia lustracyjnego albo informacji o złożeniu oświadczenia (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „UKW”). Wzór oświadczenia/informacji dostępny jest na stronie WM w zakładce Wybory 2020 oraz w załączeniu do niniejszego maila.

Osoby które składały takie oświadczenie podczas wyborów elektorów proszone są o złożenie tylko informacji o złożeniu oświadczenia, a osoby które składały informację o złożeniu oświadczenia o ponowne złożenie takiej informacji zgodnie z uchwałą nr 14/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Opolskiej z dnia 4 maja 2020 r.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo,
Członkowie społeczności Wydziału Mechanicznego,

W dniu 6 maja 2020 roku Kolegium Elektorów Wydziału Mechanicznego wybrało

dra hab. inż. Grzegorza Robaka
na Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

na kadencję trwającą od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.

W głosowaniu wzięło udział 43 spośród 52 uprawnionych wyborców.
Frekwencja wyniosła 82.69%. Oddano 43 ważne oraz 0 nieważnych głosów.

Za – 34 głosy
Przeciw – 6 głosów
Wstrzymujących – 3 głosy

Z wyrazami szacunku,
dr hab. inż. Krzysztof Żak
Przewodniczący Wydziałowego Kolegium Elektorów

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że wybory Dziekana Wydziału Mechanicznego odbędą się dnia 06.05.2020 r. w drodze elektronicznej procedury wyborczej.