Wybory 2020

Podział mandatów

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że dokonano następującego podziału mandatów w Wydziałowym Kolegium Elektorów

Grupa pracownicza

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale na stanowisku profesora lub profesora Uczelni

Pozostali nauczyciele

Wybrani przedstawiciele samorządu studenckiego

Przedstawiciel samorządu doktorantów

Pracownicy niebędący nauczycielami

Razem

Liczba mandatów

26

11

10

1

4

52

Spotkania wyborcze

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziału Mechanicznego

zaprasza

DNIA 03.03.2020 R. (WTOREK)

  • nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, godz. 9:00
  • nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, godz. 11:00
  • pozostałych nauczycieli akademickich, godz. 13:00

na

 WYBORY ELEKTORÓW

DO KOLEGIUM ELEKTORÓW

POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

SPOTKANIA WYBORCZE ODBĘDĄ SIĘ W SALI B325

Zgodnie z § 9 ust.2 Regulaminu wyborczego PO Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje,

że w przypadku nieobecności co najmniej połowy danej grupy wyborców

zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum 

Spotkania wyborcze

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziału Mechanicznego

zaprasza

DNIA 04.03.2020 R. (ŚRODA)

  • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, godz. 9:00
  • nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, godz. 11:00
  • pozostałych nauczycieli akademickich, godz. 13:00

na

 WYBORY ELEKTORÓW

DO WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

SPOTKANIA WYBORCZE ODBĘDĄ SIĘ W SALI B325

Zgodnie z § 9 ust.2 Regulaminu wyborczego PO Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje,

że w przypadku nieobecności co najmniej połowy danej grupy wyborców

zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum 

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dn. 12.02.2020 r. (uchwała w załączeniu) „zgoda na udział w kolegium może być wyrażona w formie pisemnej lub przesłana pocztą elektroniczną z uczelnianej skrzynki służbowej pracownika na adres przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej do dnia 21 lutego 2020 r. Zgodnie z komunikatem Wydziałowej Komisji Wyborczej z dn. 12.02.2020 r. zgoda może być również przesłana na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 2 pkt. 5 w/w uchwały UKW „Wydziałowa komisja wyborcza ogłasza liczbę przedstawicieli poszczególnych grup w wydziałowym kolegium elektorów najpóźniej 7 dni przed zebraniem wyborczym. W razie potrzeby należy ogłosić korektę składu z powołaniem na niniejszą uchwałę. Można tym samym odstąpić od podanego w terminarzu wyborczym terminu 7 lutego 2020 r.”.

Informujemy również, iż nastąpiła zmiana odnośnie miejsca składania oświadczeń lub informacji lustracyjnych. Prosimy o składanie dokumentów do dnia 28 lutego 2020 roku do godz. 14.00 u Pana Krzysztofa Kozaka (pok. A-113), a nie w Sekretariacie Dziekana Wydziału, jak podano w poprzednim komunikacie. Istnieje również możliwość osobistego złożenia w/w dokumentów do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Dyrektora Biblioteki Politechniki Opolskiej (ul. Sosnkowskiego 31).

Z poważaniem,
Wydziałowa Komisja Wyborcza

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7, tj.:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;

- korzysta z pełni praw publicznych;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nie była karana karą dyscyplinarną;

- w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;

- nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 37 pkt. 2 Statutu Politechniki Opolskiej w skład wydziałowego kolegium elektorów wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale na  stanowisku  profesora lub profesora Uczelni, po wyrażeniu przez nich zgody na udział w kolegium.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy osoby zatrudnione na stanowisku profesora lub profesora Uczelni o wyrażenie zgody na udział w kolegium.

Prosimy zatem o przesłanie ze służbowego konta poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 14.02.2020 r. informacji mailowej o następującej treści:

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w wydziałowym kolegium elektorów”.

Brak informacji zwrotnej do w/w terminu będzie równoznaczny z brakiem wyrażenia takiej zgody.

Ponadto osoby chcące kandydować do wydziałowego kolegium elektorów, a urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, proszone są o złożenie (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „UKW”) stosownego Oświadczenia lustracyjnego lub Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeśli takie oświadczenie było już kiedyś złożone) do dnia 28 lutego 2020 roku w Sekretariacie Dziekana Wydziału. Wzór oświadczenia/informacji dostępny jest na stronie WM w zakładce Wybory 2020 oraz w załączeniu do niniejszego maila.