Wizja Politechniki Opolskiej

Politechnika Opolska jako proinnowacyjne centrum edukacji, nauki i transferu wiedzy, służące zrównoważonemu rozwojowi regionu i kraju.

Misja Politechniki Opolskiej

Misją Politechniki Opolskiej jest użyteczny dla gospodarki transfer wiedzy, realizowany poprzez kształcenie oraz badania naukowe, w obszarze specjalizacji rozwoju regionu.

Uchwała nr 129 Senatu Politechniki Opolskiej nr 129 z dnia 27.06.2013 r.
w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Politechniki Opolskiej do roku 2020r.”

System Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) funkcjonujący w Politechnice Opolskiej jest wewnętrznym systemem jakości ukierunkowanym na proces kształcenia. Problematyka jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej została uwzględniona odpowiednimi zapisami w Statucie Uczelni uchwalonym w 2006 roku, jej waga jest uwzględniona również w Statucie uchwalonym w roku 2012. System Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) w Politechnice Opolskiej jest zgodny z ogólnymi założeniami systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz nawiązuje do rozwiązań realizowanych w uczelniach Unii Europejskiej. Obejmuje studia wyższe (I i II stopnia), studia doktoranckie (III stopnia) oraz studia podyplomowe. Uwzględnia autonomię i specyfikę jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej i został opracowany w oparciu o ich doświadczenia w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Podstawy prawne Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, z późniejszymi zmianami;
  • Statut Politechniki Opolskiej (Uchwała nr 705 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Statutu Politechniki Opolskiej);
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej.