Strategia Wydziału

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego
Politechniki Opolskiej do roku 2020

(uchwalona przez Radę Wydziału Mechanicznego w dniu 16.10.2013r. z późn. zm.)

Wydział Mechaniczny oferuje następujące kierunki kształcenia:

1)       Energetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia.

2)       Inżynieria i Aparatura Procesów Przemysłowych - studia stacjonarne
i niestacjonarne pierwszego stopnia.

3)       Inżynieria Chemiczna i Procesowa - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia.

4)       Inżynieria Środowiska - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.

5)       Mechanika i Budowa Maszyn - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego
i drugiego stopnia.

6)       Mechatronika - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz stacjonarne drugiego stopnia.

7)       Transport – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia.

W jednostce prowadzone są również studia III stopnia w dyscyplinach Budowa
i Eksploatacja Maszyn
oraz Mechanika. Wydział posiada ponadto uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Mechanika.

Strategia rozwoju zawiera główne kierunki działań Wydziału wraz z celami szczegółowymi zapewniające ciągły rozwój w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych.

Kierunki i cele przedstawione w niniejszym dokumencie są zbieżne z Misją i Strategią Rozwoju Politechniki Opolskiej przyjętą przez Senat Uczelni uchwałą nr 129 z dnia 27.06.2013r. Przyjęcie przedstawionej strategii ma zapewnić zrównoważony rozwój Wydziału, z najlepszym wykorzystaniem zaplecza dydaktycznego, naukowego
i materialnego.

Wizja Wydziału Mechanicznego

Wydział Mechaniczny realizuje i swoimi działaniami wpisuje się w wizję funkcjonowania
i rozwoju Politechniki Opolskiej.

Wydział powinien być nowoczesną jednostką dydaktyczno-badawczą, trwale osadzoną
i widoczną na naukowej mapie regionu, Polski i świata, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na całe swoje otoczenie.

Wyjątkowość oferty Wydziału w stosunku do wydziałów technicznych innych uczelni dotyczyć będzie unikatowego podejścia do wyzwań rynkowych, elastyczności
i szybkości reakcji na zmieniające się otoczenie gospodarcze regionu i jego potrzeby kadrowe oraz oryginalności kierunków studiów, programów i sposobów nauczania.

Wydział kształtuje absolwentów o rozległych horyzontach i postawach twórczych, przekazując im zarówno wiedzę, umiejętności jak i postawy przy zachowaniu najlepszych tradycji akademickich.

Absolwenci Wydziału powinni być poszukiwani i cenieni przez pracodawców.

Misja Wydziału Mechanicznego

Misją Wydziału jest interdyscyplinarne kształcenie studentów tak, aby nabyli wiedzę
i umiejętności twórczych działań w swoich dziedzinach, w ścisłym związku
z nauką, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem. Wydział Mechaniczny dąży do realizacji wysokiej jakości badań naukowych i stworzenia warunków do ciągłego rozwoju i awansu naukowego pracowników Wydziału.

Wydział Mechaniczny realizuje swą misję korzystając z 50-cio letnich osiągnięć i tradycji,
a także możliwości, jakie stwarza bliższe i dalsze otoczenie uczelni. Misja Wydziału Mechanicznego wiąże się ściśle z misją Politechniki Opolskiej.

Cele strategiczne

Przyjęto następujące cele strategiczne Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej:

1)      Realizacja  innowacyjnych i wysokiej jakości badań naukowych.

2)      Rozwój oferty dydaktycznej dostosowanej do zapotrzebowania społecznego
 i oczekiwań środowiska przemysłowego.

3)      Ciągła poprawa jakości kształcenia.

4)      Współpraca z otoczeniem edukacyjnym, naukowym oraz biznesowym.

5)      Sprawne i efektywne zarządzanie wydziałem i  zasobami ludzkimi.

6)      Efektywne wykorzystanie bazy materialnej Wydziału oraz rozwój potencjału naukowo-badawczego stosownie do współczesnych wyzwań technologicznych.

7)      Wypracowanie mechanizmów gwarantujących skuteczną promocję w pozyskiwaniu kandydatów na studia.

Cele szczegółowe

1.    Realizacja innowacyjnych i wysokiej jakości badań naukowych.

1.1. Promocja innowacyjności i przedsiębiorczości.

1.2. Wzrost rozpoznawalności i pozycji naukowej Wydziału.

1.3. Tworzenie nowoczesnych laboratoriów badawczych.

1.4. Prowadzenie badań na wysokim poziomie.

1.5. Wzrost aktywności krajowej i międzynarodowej w zakresie nauki.

1.6. Zwiększenie liczby publikacji w renomowanych, wysoko punktowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych.

1.7. Utrzymanie kategorii A w ocenie parametrycznej wydziałów.

1.8. Utrzymanie dotychczasowych i uzyskanie nowych uprawnień do nadawania stopni naukowych.

1.9. Zwiększenie aktywności pracowników w pozyskiwaniu środków z funduszy krajowych oraz z Unii Europejskiej na działalność naukowo – badawczą.

1.10. Intensyfikacja prac naukowo – badawczych ukierunkowanych na współpracę
z przemysłem poprzez: rozszerzenie oferty projektów badawczych, realizację prac zleconych, wykonanie ekspertyz, wdrożenia innowacyjnych technologii i sprzedaży licencji.

2. Rozwój oferty dydaktycznej dostosowanej do zapotrzebowania społecznego i oczekiwań środowiska przemysłowego.

2.1. Wzrost poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia.

2.2. Wdrażanie na Wydziale zasad wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji.

2.3. Unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej.

2.4. Modyfikacja i poszerzanie oferty edukacyjnej.

2.5. Dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku i oczekiwań przyszłych absolwentów.

2.6. Zwiększenie umiędzynarodowienia procesu kształcenia studentów i kadry akademickiej.

2.7. Współpraca z otoczeniem gospodarczym w zakresie tworzenia i doskonalenia programów studiów.

2.8. Zwiększenie poziomu praktyczności kształcenia.

2.9. Doskonalenie aktualnie prowadzonych działań pozwalających studentom na rozwój ich zainteresowań i zdolności.

2.10. Rozwój oferty edukacyjnej kierowanej do środowisk zawodowo czynnych w celu umożliwienia im ciągłego dokształcania się poprzez kształcenie ustawiczne w formie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.

3. Ciągła poprawa jakości kształcenia.

3.1. Doskonalenie systemu zarządzania jakością kształcenia.

3.2. Poprawa jakości kształcenia poprzez dostosowanie istniejących programów kształcenia do potrzeb interesariuszy zewnętrznych.

3.3. Zwiększenie możliwości kontaktu studentów i doktorantów z nauczycielami akademickimi.

3.4. Systematyczne hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

4. Współpraca z otoczeniem edukacyjnym, naukowym
oraz biznesowym.

4.1. Zintensyfikowanie więzi z absolwentami Wydziału.

4.2. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi.

4.3. Rozszerzanie współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

4.4. Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi partnerami przemysłowymi Wydziału oraz nawiązanie nowych form aktywnej kooperacji z podmiotami otoczenia zewnętrznego.

4.5. Wypracowanie stałych form współdziałania z pracodawcami i przedsiębiorstwami.

4.6. Współpraca z instytucjami społecznymi i kulturalnymi.

4.7. Rozszerzenie działań promocyjnych Wydziału w mediach.

5. Sprawne i efektywne zarządzanie wydziałem
oraz zasobami ludzkimi.

5.1. Doskonalenie polityki kadrowej.

5.2. Wspieranie pracowników w ich rozwoju i awansie naukowym.

5.3. Sprzyjanie podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

5.4. Poprawa funkcjonowania systemu oceny, motywacji i promocji pracowników.

5.5.Doskonalenie kryteriów oceny dorobku naukowego mającego znaczenie przy zatrudnianiu i awansowaniu na stanowiska naukowo-dydaktyczne i naukowe.

5.6. Doskonalenie struktury organizacyjnej i wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania Wydziałem.

6. Efektywne wykorzystanie bazy materialnej Wydziału oraz rozwój potencjału naukowo-badawczego stosownie do współczesnych wyzwań technologicznych.

6.1. Racjonalne wykorzystanie powierzchni dydaktycznych i laboratoryjnych.

6.2. Ciągłe doskonalenie wyposażenia sal w sprzęt multimedialny.

6.3. Systematyczne wyposażanie laboratoriów w nowoczesne urządzenia i sprzęt.

6.4. Tworzenie nowych laboratoriów z zapleczem materiałowym umożliwiającym realizację zaawansowanych badań naukowych i interdyscyplinarnych projektów zespołowych.

6.5. Modernizacja hal laboratoryjnych funkcjonujących przy budynku Wydziału Mechanicznego.

6.7. Termomodernizacja budynku Wydziału.

6.8. Systematyczne podnoszenie standardu wnętrz wydziałowego budynku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wydział Mechaniczny oferuje następujące kierunki kształcenia:

 1. Energetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia.
 2. Inżynieria i Aparatura Procesów Przemysłowych - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia.
 3. Inżynieria Chemiczna i Procesowa - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia.
 4. Inżynieria Środowiska - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.
 5. Mechanika i Budowa Maszyn - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.
 6. Mechatronika - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz stacjonarne drugiego stopnia.
 7. Transport – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia.

W jednostce prowadzone są również studia III stopnia w dyscyplinach Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Mechanika. Wydział posiada ponadto uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Mechanika.

Strategia rozwoju zawiera główne kierunki działań Wydziału wraz z celami szczegółowymi zapewniające ciągły rozwój w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych.

Kierunki i cele przedstawione w niniejszym dokumencie są zbieżne z Misją i Strategią Rozwoju Politechniki Opolskiej przyjętą przez Senat Uczelni uchwałą nr 129 z dnia 27.06.2013r. Przyjęcie przedstawionej strategii ma zapewnić zrównoważony rozwój Wydziału, z najlepszym wykorzystaniem zaplecza dydaktycznego, naukowego i materialnego.

Wizja Wydziału Mechanicznego

Wydział Mechaniczny realizuje i swoimi działaniami wpisuje się w wizję funkcjonowania i rozwoju Politechniki Opolskiej.

Wydział powinien być nowoczesną jednostką dydaktyczno-badawczą, trwale osadzoną i widoczną na naukowej mapie regionu, Polski i świata, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na całe swoje otoczenie.

Wyjątkowość oferty Wydziału w stosunku do wydziałów technicznych innych uczelni dotyczyć będzie unikatowego podejścia do wyzwań rynkowych, elastyczności i szybkości reakcji na zmieniające się otoczenie gospodarcze regionu i jego potrzeby kadrowe oraz oryginalności kierunków studiów, programów i sposobów nauczania.

Wydział kształtuje absolwentów o rozległych horyzontach i postawach twórczych, przekazując im zarówno wiedzę, umiejętności jak i postawy przy zachowaniu najlepszych tradycji akademickich.

Absolwenci Wydziału powinni być poszukiwani i cenieni przez pracodawców.

Misja Wydziału Mechanicznego

Misją Wydziału jest interdyscyplinarne kształcenie studentów tak, aby nabyli wiedzę i umiejętności twórczych działań w swoich dziedzinach, w ścisłym związku z nauką, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem. Wydział Mechaniczny dąży do realizacji wysokiej jakości badań naukowych i stworzenia warunków do ciągłego rozwoju i awansu naukowego pracowników Wydziału.

Wydział Mechaniczny realizuje swą misję korzystając z 50-cio letnich osiągnięć i tradycji, a także możliwości, jakie stwarza bliższe i dalsze otoczenie uczelni. Misja Wydziału Mechanicznego wiąże się ściśle z misją Politechniki Opolskiej.

Cele strategiczne

Przyjęto następujące cele strategiczne Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej:

 1. Realizacja innowacyjnych i wysokiej jakości badań naukowych.
 2. Rozwój oferty dydaktycznej dostosowanej do zapotrzebowania społecznego i oczekiwań środowiska przemysłowego.
 3. Ciągła poprawa jakości kształcenia.
 4. Współpraca z otoczeniem edukacyjnym, naukowym oraz biznesowym.
 5. Sprawne i efektywne zarządzanie wydziałem i zasobami ludzkimi.
 6. Efektywne wykorzystanie bazy materialnej Wydziału oraz rozwój potencjału naukowo-badawczego stosownie do współczesnych wyzwań technologicznych.
 7. Wypracowanie mechanizmów gwarantujących skuteczną promocję w pozyskiwaniu kandydatów na studia.

Cele szczegółowe 

 1. Realizacja innowacyjnych i wysokiej jakości badań naukowych
  1. Promocja innowacyjności i przedsiębiorczości.
  2. Wzrost rozpoznawalności i pozycji naukowej Wydziału.
  3. Tworzenie nowoczesnych laboratoriów badawczych.
  4. Prowadzenie badań na wysokim poziomie.
  5. Wzrost aktywności krajowej i międzynarodowej w zakresie nauki.
  6. Zwiększenie liczby publikacji w renomowanych, wysoko punktowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych.
  7. Utrzymanie kategorii A w ocenie parametrycznej wydziałów.
  8. Utrzymanie dotychczasowych i uzyskanie nowych uprawnień do nadawania stopni naukowych.
  9. Zwiększenie aktywności pracowników w pozyskiwaniu środków z funduszy krajowych oraz z Unii Europejskiej na działalność naukowo – badawczą.
  10. Intensyfikacja prac naukowo – badawczych ukierunkowanych na współpracę z przemysłem poprzez: rozszerzenie oferty projektów badawczych, realizację prac zleconych, wykonanie ekspertyz, wdrożenia innowacyjnych technologii i sprzedaży licencji.
 2. Rozwój oferty dydaktycznej dostosowanej do zapotrzebowania społecznego i oczekiwań środowiska przemysłowego.
  1. Wzrost poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia.
  2. Wdrażanie na Wydziale zasad wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji.
  3. Unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej.
  4. Modyfikacja i poszerzanie oferty edukacyjnej.
  5. Dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku i oczekiwań przyszłych absolwentów.
  6. Zwiększenie umiędzynarodowienia procesu kształcenia studentów i kadry akademickiej.
  7. Współpraca z otoczeniem gospodarczym w zakresie tworzenia i doskonalenia programów studiów.
  8. Zwiększenie poziomu praktyczności kształcenia.
  9. Doskonalenie aktualnie prowadzonych działań pozwalających studentom na rozwój ich zainteresowań i zdolności.
  10. Rozwój oferty edukacyjnej kierowanej do środowisk zawodowo czynnych w celu umożliwienia im ciągłego dokształcania się poprzez kształcenie ustawiczne w formie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.
 3. Ciągła poprawa jakości kształcenia.
  1. Doskonalenie systemu zarządzania jakością kształcenia.
  2. Poprawa jakości kształcenia poprzez dostosowanie istniejących programów kształcenia do potrzeb interesariuszy zewnętrznych.
  3. Zwiększenie możliwości kontaktu studentów i doktorantów z nauczycielami akademickimi.
  4. Systematyczne hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.
 4. Współpraca z otoczeniem edukacyjnym, naukowym oraz biznesowym.
  1. Zintensyfikowanie więzi z absolwentami Wydziału.
  2. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi.
  3. Rozszerzanie współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.
  4. Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi partnerami przemysłowymi Wydziału oraz nawiązanie nowych form aktywnej kooperacji z podmiotami otoczenia zewnętrznego.
  5. Wypracowanie stałych form współdziałania z pracodawcami i przedsiębiorstwami.
  6. Współpraca z instytucjami społecznymi i kulturalnymi.
  7. Rozszerzenie działań promocyjnych Wydziału w mediach.
 5. Sprawne i efektywne zarządzanie wydziałem oraz zasobami ludzkimi.
  1. Doskonalenie polityki kadrowej.
  2. Wspieranie pracowników w ich rozwoju i awansie naukowym.
  3. Sprzyjanie podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  4. Poprawa funkcjonowania systemu oceny, motywacji i promocji pracowników.
  5. Doskonalenie kryteriów oceny dorobku naukowego mającego znaczenie przy zatrudnianiu i awansowaniu na stanowiska naukowo-dydaktyczne i naukowe.
  6. Doskonalenie struktury organizacyjnej i wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania Wydziałem.
 6. Efektywne wykorzystanie bazy materialnej Wydziału oraz rozwój potencjału naukowo-badawczego stosownie do współczesnych wyzwań technologicznych.
  1. Racjonalne wykorzystanie powierzchni dydaktycznych i laboratoryjnych.
  2. Ciągłe doskonalenie wyposażenia sal w sprzęt multimedialny.
  3. Systematyczne wyposażanie laboratoriów w nowoczesne urządzenia i sprzęt.
  4. Tworzenie nowych laboratoriów z zapleczem materiałowym umożliwiającym realizację zaawansowanych badań naukowych i interdyscyplinarnych projektów zespołowych.
  5. Modernizacja hal laboratoryjnych funkcjonujących przy budynku Wydziału Mechanicznego.
  6. Termomodernizacja budynku Wydziału.
  7. Systematyczne podnoszenie standardu wnętrz wydziałowego budynku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych